Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Vijftiende Jaarverslag: van de Kwartgnlden-Vereeniging.

Ofschoon niet ieder jaar even belangrijke bijzonderheden omtrent de Kwartgulden-Vereeniging zijn meê te deelen, mogen wij toch met dankbaarheid vermelden, dat de pogingen van het Bestuur tot instandhouding en uitbreiding der goede zaak, in verschillende provinciën van ons land ook nu niet onvruchtbaar waren. Wel misten wjj meer dan eens op onze roepstem, die uaar alle zijden uitgaat, het begeerde antwoord, maar desniettemin kan meer dan één lichtpunt genoemd worden. In de gemeente Ellekom o.a. zal door de jjverige bemoeiingen van Ds. Jonker en zijne Echtgenoote in dit jaar een aanvang gemaakt worden met het inzamelen van gelden voor de scholen in de Minahassa, en ook van andere plaatsen kan dit getuigd worden. De Zendeling Brouwer , die in de maand November van het vorige jaar te Zutphen en ook elders optrad, verklaarde met groote ingenomenheid, na zijn 19 jarig verblijf in de Minahassa, dat de bevolking aldaar veel belangstelling toont in het godsdienstig leven, en gaarne iets geeft voor het stichten van kerken en scholen. Dit is in waarheid beschamend voor zoo velen in ons land, die bezwaar maken eene kleine bijdrage af te zonderen ten behoeve der Zending. Wij eindigen alzoo dit kort overzicht met den oprechten wensch en de vurige bede, dat velen zich bjj vernieuwing opgewekt zullen gevoelen, om dezen zegenrjjken arbeid naar vermogen te steunen!

lil 1888 is lu.geb.omen :

Bjj het Rotterdamsche Comité:

Jaarl. bgdrageu. Gitten. Door Mevr. v. d. Pol f 372,75 „ Mej. van Eek, « 20,10 ƒ 392,85 Uit Friesland. Leeuwarden , door Mej. Wichers f 51,— Dockum , door Mej. Schaafsma * 37,75 ƒ 88,75 Uit Noord-Holland. Amsterdam, Vereeniging van 6 Dames ƒ 191,36 Haarlem , door Mevr. Craandijk 75,— Van de vereeniging »de liefde van Christus dringt ons" • 25,— Hilversum , door Mej. Tideman « 6,— Blaricum , door Mej. Tideman » 2,47£ ƒ 299,83* Uit Utrecht. Utrecht , door Mevr. Millies Amersfoort Driebergen Loenen Werkhoven Zeist „ Breuhelen , van Mevr. Matthes f 277,— ƒ 284,50 ƒ 114,50 f 7,50 » 25,— # 4,50 . 60,, 2,50 . 61,— • 9,50

Sluiten