Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

school Hoofd te zijn; men heelt er veel voldoening van, zeker zooveel als in Holland. Het is niet zoo moeielijk, als men wat Bink is, en een' goeden wil heeft, om, onder Gods leiding, jeugdige harten te vormen tot het goede. Ook heeit de Heer zijn' zegen niet onthouden aan deze inrichting, zooals ieder ervaren kan, die de school bezoekt en de vorderingen en de beschaving der meisjes ziet, daarbij de vroolijke stemming opmerkt, bij het vele werk, dat zij hier voor haren leeftijd verrichten moeten."

Tot zooverre de mededeelingen van de waardige Directrice. Moge het der Commissie gelukken spoedig eene waardige opvolgster te vinden !

4. Een woord gericht tot de Protestantsche gemeenten in ons Vaderland.

De Algemeene Zendingconferenties bedoelen samenwerking van zooveel mogelijk alle zendelinggenootschappen en zendingvereenigingen waar het geldt de algemeene belangen der Evangelisatie, bij behoud van volkomen zelfstandigheid in eigen kring. Aan de werkzaamheden der genootschappen en vereenigingen wordt dus in geen enkel opzicht te kort gedaaan.

Het Bestuur der Algemeene Zendingconferenties begreep intusschen, dat de tijd daar was, om bij vernieuwing de Protestantsche gemeenten in ons Vaderland het gewicht der zending voor te stellen, en sprak dit uit in het volgende woord, dat wij in hooge mate der behartiging waardig achten.

Geliefde Broeders en Zusters in onzen Heer Jezus Christus!

Door de liefde van Christus gedrongen komen wij tot U, met de bede: Werkt met ons mede aan de uitbreiding van het Godsrijk in Nederlandsch Indië.

Wij, vertegenwoordigers van tien Genootschappen of Vereenigingen hier te lande, en die tot hiertoe naar vermogen trachten te arbeiden, wenden ons thans gezamenlijk tot u, om van allen meerdere medewerking voor dit heilig werk te verkrijgen.

Wij komen niet op voor eenige bijzondere Zending-corporatie, maar bedoelen door dezen stap de uitbreiding van het Godsrijk in het algemeen te bevorderen.

Wij meenen, dat de tjjden voor de Protestantsche Gemeenten rijp worden, om de zaak der zending als haar eigen roeping en heilige taak te erkennen, op te vatten en te behartigen; zij kunnen zich niet langer daaraan onttrekken, zonder haar bloei, ja zelfs haar bestaan.in gevaar te brengen.

Van vele zijden gaan terecht stemmen op over het ontoereikende van de tot hiertoe aangewende krachten, bij steeds levendiger erkenning van den eisch, dat het Evangelie den volken van Indië verkondigd worden moet.

Zullen de Protestantsche gemeenten in ons Vaderland hierin langer achterlik bljjven? Wij kunnen het ons niet voorstellen.

Sluiten