Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzamelen. Thans wordt die gemeente eene der meest bloeienden genoemd. Later had de edele jongeling het geluk, ook zijne nabestaanden, die hem vroeger zoo meêdoogenloos hadden behandeld, voor het Christendom te winnen. Zoo hebben geringe oorzaken vaak treffende gevolgen, en weet de Heer aan kleine zaadkorrels rijken wasdom te geven.

Nabij Osaka woont een edelman, van een hoogst aanzienlijk geslacht, bezitter van uitgestrekte goederen, maar die een slaaf der zonde was, en zich overgaf aan allerlei misdadig genot, tot bittere smart van zijne moeder en vaii zijne jeugdige vrouw. Verzadigd van genieten, gevoelde hij zich ellendig en levensmoê, en was er reeds op bedacht de handen aan zichzelven te slaan. Daar bracht zijne vrouw hem eenige boeken tot tijdverdrijf. Eén daarvan was een opstel van een' der zendelingen, getiteld: zelfmoord, wraak, oorlog, waarin de vreeselijke aard ei: gevolgen dier zonden met allen ernst worden aangetoond. Met geweldige kracht greep de inhoud van dat boekje hem aan. Nu kwam hij tot inzicht van zijne verdorvenheid, en met diep berouw nam hij het ernstig besluit een ander menscli te worden. Daartoe zocht hij nu de kracht in het Evangelie, en vond er wat hij zocht. Toen de oprechtheid van zijne bekeering was gebleken, werd hij gedoopt, en van nu aan trad hij als een nieuw menscli, als een vrijmoedig belijder van Christus op. Zijn aanzienlijk huis werd opengezet voor allen, die iets van het Christendom wilden weten. Eiken avond werden de onwetende landlieden uit de buurt, die hem vroeger schuw voorbij gingen , vriendelijk genoodigd om den Heiland te leeren kennen. Zelf las hij hun menigmaal uit het Evangelie voor, wekte hen tot bidden op, en richtte een nevengebouw in tot eene kapel, waarin thans geregeld godsdienstoefening en zondagschool wordt gehouden. Daar gaat een gezegende invloed van dien edelman uit, en met dank aan God erkende de zendeling,

Sluiten