Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die hier weldra een heerlijk doopfeest mocht vieren, hoe het Evangelie er een' nieuwen geest en nieuw leven had gekweekt.

Opmerkelijk was ook de getuigenis van eene vrouw, die na ontvangen onderricht gedoopt zou worden. «Daar ligt iets in de woorden van Jezus, dat kracht geeft", zoo sprak zij. »Ik ben eene vreeselijk heftige vrouw; nooit in mijn leven heb ik mijzelve kunnen bedwingen. Wanneer men mij maar in het geringste prikkelde, werd ik zoo toornig, dat ik de leelijkste dingen zei. Maar sedert ik de woorden van Jezus gelezen heb, en weet hoe Hij voor zijne vijanden stierf, valt het mjj niet meer in, vertoornd te worden, hoewel de aanleiding niet ontbreekt. Doet men mij eenig leed, dan denk ik aan Jezus' woord, dat wij moeten zegenen die ons vloeken, en in stilte bid ik voor hen. Ja waarlijk, daar ligt eene kracht in de woorden van Jezus."

Nog één voorbeeld van den vernieuwenden geest van het Evangelie moge hier plaats vinden, uit de ervaring van een' inlandschen leeraar, die thans te Jamabari op het eiland Sjikokoe werkzaam is. Zijn vader Jokoi Heisjiro, een der hoogste waardigheidsbekleders van het rijk, was onderwijzer van den tegenwoordigen Mikado en oom van den beroemden, ook in Europa bekenden, graaf Ito. Hij behoorde tot de toen nog kleine party dergenen, die den vreemdelingen genegen waren en de ontwikkeling van Japan zochten te bevorderen. Tegenover hen stond de fanatieke partij van hen, die alles bij het oude wilden laten en den vreemdelingen bitteren haat toedroegen. Een aantal van dezen maakten eene samenzwering tegen den achtbaren staatsman, verdeelden zich in groepen langs den weg, dien hij moest gaan, en een dier groepen vermoordde hem, niet ver van de stad Kioto, terwijl de moordenaars, door zijn gevolg aangevallen, zich naar alle richtingen verstrooiden. Nu rustte op den zoon, volgens de zeden van het land, de verplichting om den dood zijns vaders te wreken, en

Sluiten