Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienstoefeningen te verstoren en hen te mishandelen, dieer aan deelnemen. Meermalen had dit laatste reeds plaats, en zoo de regeering het niet verhinderde, zouden zij eene vernieuwde vervolging in het leven roepen.

Met één woord derhalve, - moeite en tegenstand en vijanden genoeg! Maar het Evangelie van Christus heeft het woord »overwinning" op zijne banier geschreven. Niet op den duur laat het zich tegenhouden door heerschzucht en priesterlist. Het menschenhart schreit naar iets beters dan het Heidendom kan geven, en het Evangelie betoont zich noch altijd eene kracht Gods tót zaligheid voor een iegelijk die gelooft, 't Is zelfs reeds gebeurd, - de vroeger genoemde leeraar van Imabari was in des Heeren hand er het middel toe, - dat een Saulus in een Paulus werd herschapen, en een der beroemdste redenaars, die uitgezonden was om het Evangelie te bestrijden, door de waarheid overwonnen, ten slotte openlijk verklaarde, dat Japan alleen door het Christendom waarlijk gelukkig kon worden. Misschien is er wel nooit een land geweest, waar zulk een wijde deur werd geopend, en dat tot zoo schoone verwachtingen grond gaf. Het werk is er pas begonnen, ja, maar 't is een heerlijk en hoopgevend begin, en wij twijfelen niet, of Gods geest zal het voortzetten en voltooien. Een blik op den toestand van Japan, waar een liefelijk morgenrood den stikdonkeren nacht heeft vervangen, geeft aan alle vrienden van het Evangelie goeden moed, en wekt ons op tot vertrouwend gebed, en versterkt ons in de overtuiging: de gansche aarde is des Heeren, en Zijn geest zal niet rusten voordat zij een wingewest van het Godsrijk geworden is.

2. Het gemeentewerk in de Minahassa.

(Vervolg en slot van p. 45).

»Het Nieuwe Testament vooral wordt door betrekkelijk velen gelezen, al ontbreekt het Oude Testament in verscheidene woningen niet. De Maleisehe Almanak wordt steeds ruimer verspreid, d.i. door steeds meerderen begeerd, en doet onberekenbaren dienst bij de huise-

Sluiten