Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maligen zendeling der Ned. Geref. zendingvereeniging tot ons en naar Savoe voerde. Wat reeds in Juli 1884 door Br. Niks dringend werd gevraagd is nu geschied: Savoe heeft [weder een' eigen zendeling, die zich wijdt aan hare gemeenten, en die allen alles begeert te wezen. E11 wij kunnen niet anders dan danken, dat n u toch werd mogelijk gemaakt, wat wij, hadden wij slechts personen en middelen gehad, reeds jaren vroeger hadden willen en moeten doen.

Reeds werd in het Maandbericht van Januari en in dat van April het een en ander van de eerste ontmoetingen van Br. Bieger op Savoe medegedeeld. Onze vrienden weten dus, dat hij daar voet aan wal zette en met blijdschap en hartelijkheid werd ontvangen. Dat is een levensteeken. De zendeling wordt beschouwd en ontvangen als een vriend. Deze en gene weet wel, dat het scherpziend oog van. den zendeling groote fouten in zijn werk en leemten in zijne kas zal ontdekken, en er zijn er, die zich voor hem verschuilen zullen, wanneer anderen hen bij hem aanklagen; toch is men blijde, dat hij komt, en de vorst, tevens ouderling der gemeente, gaat vooraan 0111 hem met vriendelijkheid aan het strand welkom te heeten.

Jammer genoeg hebben de witte mieren het huis, dat in 1879 voor Tefter werd gebouwd en hem als eene verrassing na zijne terugkomst wachtte, weder onveilig en onbewoonbaar gemaakt, zoodat Br. Bieger is moeten beginnen met voor den bouw van eene nieuwe woning te zorgen, die nu gereed is en uit zeven vertrekken bestaat: voorgaanderij, kantoor, binnengaanderij, twee groote en twee kleine kamers. Hij zond er een uitstekende photographie van, die hij zelf vervaardigde, en het groepje schoolkinderen daarbij is zeer aantrekkelijk. Er zit leven in de gezichten , en Br. Bieger verheugt zich, dat hij bij de Savoeneezen meermalen tranen in de oog en zag, als bewijzen, dat de prediking gevoeld werd en ingang vond.

6*

Sluiten