Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Aankondiging.

Ten voordeele van het Nederlandsche zendelinggenootschap is dezer dagen door Gebroeders Hoitsema, te Groningen Uitgegeven: Voor wie en wanneer zijn Johannes' Evangelie en l st# brief geschreven? Beschouwd door S. J. Rutgers, Theol. Doet. en Predikant te Halluin.

Met hetzelfde doel werden van denzelfden Schrijver uitgegeven: De inleiding van Johannes eersten brief, 1ste en 2de Stukje.

7. Pinkstercollecten, Bijdragen van Hulpgenootschappen, Giften en Legaten.

AMMERSTOL. Door Ds. W. I). v. L. Boomkamp, van de Gemeente . AMSTERDAM. l)oor Ds. P.J. Heiwig, Hulpgenootschap der Hersteld Luthersche Gemeente Hulpvereeniging tot bevordering der Zendingzaak ARNHEM. Van J. J. v. V. voor Java, door Ds. C. W. van der Pot... DRUM PT. Door Ds. W. J. Coenen, uit de catechisatiebus DWINGELOO. Door Ds. H. J. Andre Douwes, uit de catechisatiebus. GOUDA. Door Ds. Haverkamp Begemann, gift van N.N 's GRAVENHAGE. Door Ds. v. Koetsveld, van N. N GRONINGEN. Door den Heer J. Oosting, uit eene catechisatiebus... Door Prof. van Rhyn, van Mr. M. R. v. d. L.. KERKDRIEL. Door Ds. 3. Bakker, catechisatiebus NAALDWIJK. Door Ds. B. W. Colenbrander, le kwartaal 1889 v. d. bijdrage der Gemeente voor Módjö-Waruö PESSE. Door Ds. H. J. Andre Douwes, restant van het H ulpgeiiootschap. ROTTERDAM. By den Director ontvangen, van N. N TERHORNE. Collecte bij het optreden van Br. Brouwer UTRECHT. Door Mevr. Wed. Millres, lste halfjaarl. contributie van het Vrouwen Hulp-Zendelinggenootschap (waaronder ƒ 2,55 van de bewoners der Stevens Fundatie) WARFHU1ZEN. Nadere opbrengst lykrede op Ds. Douwes, door Ds. Cloeck Hellema WINSUM. Door Ds. J. J. Damsté, uit de catechisatiebusJ. WIJCHEN EN LEUR. Door Ds. A. Alberti, gecollect. bij het H. Avondmaal, voor het Nederl. Zendelinggenootschap 1797 ZEVENHUIZEN. Van den Kerkeraad, voor het lezen der Maandberichten 1888 Nederlandsch Oost-Indië. BANDOENG (Java). Door Ds. M. Buijs, bijdrage der Gemeente Giften voor de Kweekschool en Scholen in de Minahassa. ARNHEM. Van J. J. van V. door Ds. C. W. van der Pot ZUTPIiEN. Door Mej. C. M. Erdbrink, Kwartgulden vereenig. 1887,88. Giften voor de Meisjesschool in de Minahassa. AMSTERDAM. Door Prof. Chantepie de la Saussaye ARNHEM. Van J. J. van V., door Ds. C. W. van der Pot.. Pinkstercollecten.

Ontvangen tot uit. April 1889 (93ste Rekening). ...» 21183,18^ De Raming over het loopende jaar is ƒ 85750,—

TE ROTTERDAM, bij M. WYT & ZONEN, Drukkers van het Nederlandsche Zendelinggenootschap.

Sluiten