Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik. Naar het mij voorkomt, Dji! (1) zijn dat van die moeilijke zaken, die niet ieder mensch in staat is te betrachten. Ook vroeg ik daarnaar nu juist niet. Ik wilde alleen maar weten, wat in 't kort de plichten zijn, die alle menschen, van alle geslachten kunnen en moeten volbrengen.

Soeléman. Wie kan dat zeggen!

Ik. Als ge 't goed overdenken wilt, weet ge zeker wat ik bedoel.

Drakim. Er is stellig niemand van ons, die hierop een goed antwoord kan geven, 't Best zal zijn, dat u het zelf maar zegt.

Ik. Als ge 't werkelijk wilt aannemen, wil ik het u ook wel zeggen. Maar gij moet het goed overwegen, opdat ge uwe ware plichten moogt leeren kennen. Naar mijn gevoelen zijn er maar twee zaken, waarin de plichten der menschen zijn saam te vatten, zoowel van de Javanen als van de Europeanen, de Chineezen, de Mooren en alle andere natiën: de plichten, die allen noodzakelijk te vervullen hebben, komen slechts op twee zaken neder. Men kan die op ééne lijn plaatsen inet: grof en fijn, uitwendig en inwendig, kwaad en goed, vroeg en laat, lichaam en geest. Zóó bestaan de plichten , die ieder mensch te vervullen heeft in twee zaken. Naardien God ons geschapen heeft met rógö (lichaam) en soekmö (geest): rögö = het stoffelijke, en soekmö — het geestelijke; te vergelijken met een' vogel in zijne kooi, of met het omhulsel eener vrucht en hare kern, of anders met een huis en zijn' bewoner: moeten niet die beiden met dezelfde zorg bewaakt en onderhouden worden?

Soeléman. Ongetwijfeld; als een huis kapot is wordt het gerepareerd, en als de bewoner ziek is, wordt hij gemedicineerd.

Ik. Zie! zóó is het nu ook met de plichten der men(1)

Dji = verkorting yan hadji.

Sluiten