Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. De BB. Wijngaarden en Hulstra.

Br. Wijngaarden vertrok in April van Soerabaja naar Ambon, waar hij kennis gaat maken niet de daar bestaande gemeenten, scholen en onderwijzers (goeroes). Dit is noodig, omdat op Savoe de goeroes allen Araboneezen zijn. In Juli hoopt hij zich naar Savoe te begeven, om tegen het laatst van September nog eens terng te keeren naar Mödjö-warno, waar hij dan weldra zijne Echtgenoot, Juffrouw Berg hoopt te vinden, die in die maand onder geleide van Br. J. F. Niks van hier denkt te vertrekken. In December hoopt hij voor goed zijn werk op Savoe te aanvaarden.

Br. Hulstra zal (D. V.) in Juli uit de Minaha'ssa naar Ambon gaan, om van daar over Modjó-warnö, met Br. Wijngaarden naar Timor te vertrekken, waar hij dan, naar wij hopen en vertrouwen, een' belangrijken nieuwen werkkring zal aanvaarden.

De Heer zij onzen BB. op hunne verdere wegen in allen deele nabij}

5. De kostschool voor Inlandsclie Dochters van Hoofden, enz. te Tomohon.

De Commissie voor deze school ontving dezer dagen het teleurstellend bericht, dat Mej. E. Cramer niet aan het verzoek der Commissie voldoen kon, en dus haar ontslag neemt. In de vervulling van deze belangrijke betrekking zal dus spoedig moeten voorzien worden.

Wij zijn gemachtigd Hoofdonderwijzeressen, die roeping gevoelen voor dit werk, reeds bij dezen uit te noodigen, zich bij de Commissie aan te melden. Zij gelieven zulks te doen aan het adres van Dr. W. Francken, Az. of van den Heer J. C. Neurdenburg, te Rotterdam, die beiden zich bereid verklaren tot het verstrekken van inlichtingen.

6. Onze Jaarvergadering en Algemeene vergadering.

Onze Jaarvergadering vangt aan op Dinsdag den löden Juli, e.k. Als Voorzitter zal (D. V.) Br. A. D rost , D z . te Delft, haar leiden.

De Algemeene vergadering heeft plaats op Woensdag avond den 17den Juli in de Groote Kerk te Rotterdam. Daar zal (DA .) als Redenaar optreden Br. C. H. van R hijn , Hoogleeraar te Groningen.

Sluiten