Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Pinkstercollecten, bijdragen van Hnlpgenootschappen, Giften en Legaten.

ALMELO (Ambt). Van eenige Zending vrienden AMSTERDAM . Door Ds. B. J. Adriani, onder het motto 1 Cor. 15 : 58 Legaat van wijlen Mevr. de Wed. Mackay, geb. van Kempe ARK HEM. Door Ds. -J. VV . P. Weddik, van de Arnh. Vrouwen vereen. BR1ELLE. Door Ds. Dryber, gecollecteerd by aannemen van lidmaten Gift van N. N DELFT. Door Ds. A. Drost Dz. Collecte Weeshuis Van den Heer en Mevr. v. S ,/ B n de Hulpvereeniging, 1ste kwartaal 1889 » Mej. J. S. door een Bestuurslid Door l)s. v. d. Mey, van Freule Druyvestein n den Heer Harthoorn 'sGRAVENHAGE. Uit de catechisatiebus van Ds. Heering Door Mr. O. J. H. Graaf v. Limburg Stirum, van de Militaire Jongeliugsvereeni&ing Van de naaischool van Mej. Damen PURMEREND. Door Ds. S. v. d. Aa, uit zijne catechisatiebus Van de Centsvereeniging Door eenige Dames van de Zondagschool verzameld RODEN (Drenthe). Door Br. J. U. Neurdenburg ROTTERDAM. Door Ds. H. L. Vinke, v. h. Rotterd. Vrouwen Hulp Zending Genootschap .. . Door W. Francken Az. Uit het Fonds van Lucia Hoffmann, voorden arbeid van Br. Bieger UTRECHT. Legaat van wijlen Jhr. Hendrik Strick v. Linschoten van Rhynauwen Door den Heer J. J, Koch, v^n de Discbgenooten Barth.-Gasthuis.. Gift van Mejonkvrouw L. v. A... VA RIK. Door Ds. J. W. yenhuis te Est. Uit de catechisatiebus te Varik Pinkstercollecten. Nederlandsch Oost-lndië. AMBOINA. Door Ds. C. Rogge BUITENZORG. Door Ds. T. W. G. Kemmann. Uit de catechisatiebus. Diverse bijdragen Giften voor de Kweekschool en Scholen in de Minahassa. SNEEK. Door Ds. N. J, Lankliorst, van de Kwartguld. Vereeniging Giften voor de Meisjesschool in de Minahassa. AMSTERDAM. Door Ds. B. J. Adriani, ouder het motto 1 Cor. 15: 58

Ontvangen tot Uit 0 . Mei 1889 (93ste rekening) ƒ 29418,18

De Raming over het loopende jaar is 85750,—

Het kantoor van 's Genoolschaps Thesaurier, Br. P. A. Dyxhoorn is steeds Nieuweliaven N°. 169 te Rotterdam.

Te ROTTERDAM, bij M. WYT & ZONEN,

Drukkers van het Nederlandsche Zendelinggenootschap.

Sluiten