Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gelden voor onze Indien aangewezen behoefden aan te spreken. Onder voorwaarde, dat de kosten in Engeland gedragen zouden worden, verklaarden wij ons niet onbereid aan het verlangen vat» den Heer Campbell en van eenigen zijner vrienden in Engeland te voldoen. Het uitzicht hierop is echter zeer beperkt.^ Was er niet zoo dringende behoeften aan Evangelieverkondiging in onze Oost, wij zouden dezen akker den Vrienden in Nederland willen aanbevelen. Aan personeel zou het in onze dagen niet behoeven te ontbreken.

Een ander aanbod kwam tot ons, waar omtrent, wij hier niet in bijzonderheden kunnen treden, waarop wij echter evenmin zullen kunnen ingaan, als ons de geldelijke hulpmiddelen niet worden gewaarborgd.

Zoo zijn er dan teekenen van leven. Wij mogen er God voor danken. Zal dat leven nu gedoofd worden wegens gebrek aan geldelijke ondersteuning? Och, wij weten het, er wordt zooveel en van zoo velerlei zyde gevraagd, en de aanzoeken komen zoo vaak weer tot dezelfde vrienden! Maar de gemeente dan? Zal zij niet tot de bewustheid komen, dat het woord van den Heer tot haar gericht onafwijsbaar is? Dat haar is opgelegd: «Predikt het Evangelie allen creaturen"?

Het wordt tijd, dat wij een overzicht geven van de werkzaamheden onzer Broederen in Indië. Vangen wij aan met

Java.

Daar vestigen wij het eerst het oog op Mödjö-warnö en de daartoe behoorende gemeenten, en op hetgeen Br. A. Kruijt ons daar omtrent in zijn verslag mededeelt. Men kan wel nagaan, dat onze Broeder de handen vol heeft sedert hij alleen staat voor dezen uitgebreiden, belangrijken werkkring. Ziet hij het bezwaar daarvan in, hij klaagt niet, en doet met overleg en wakkerheid wat zijne hand te doen vindt, al moet dan ook een en ander meer dan anders aan de voorgangers en onderwijzers worden overgelaten. Ook zijn verslag getuigt daarvan. Hij schrijft:

»Met dank aan God mogen wij getuigen van een ryk gezegend jaar. In het geheel werden 275 zielen door den Doop in de gemeente opgenomen en onder dezen niet minder dan 92 volwassenen. Hierdoor ontstonden twee nieuwe gemeenten: ééne bestaande uit 26 zielen onder het ressort van den voorganger te Ségaran en ééne

Sluiten