Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit 12 zielen, onder dat van den voorganger te Wioeng. - Twee nieuwe kerken, beide door de gemeenten zeiven bekostigd, eene te Poelé en eene te Kërto-rëdjö werden ingewijd. De gemiddelde opkomst in de kerk, catechisatie en school nam belangrijk toe, een gevolg van de toenemende belangstelling der gemeente zelve. In alle gemeenten werd, op eigen verzoek, het Avondmaal bediend; in twee gemeenten zelfs tweemaal." Ter herinnering diene hier, dat Br. J. Kruijt in der tijd instelde, dat de gemeente aanvrage tot de Avondmaalsbedienmg zou hebben te doen, om allen sleur, uit gewoonte zoo licht voortkomende, te verhoeden.

»De gemeente te Mödjö-Warnö gaat in stilte haren weg, innerlyk toenemende in kracht. Kerk en catechisaties worden druk bezocht, de onderlinge godsdienstige bijeenkomsten worden in de desa's geregeld gehouden. Opwekking tot getrouw kerkbezoek gaat meer en meer van de gemeenteleden zeiven uit. Het evangeliseeren onder niet-christenen wordt door velen met trouw en ijver voortgezet; tot dusver echter nog niet met zichtbaar belangrijk gevolg."

Onze Broeder tracht door het verdeele-n van den arbeid onder verschillende gemeenteleden de Evangelisatie te bevorderen, doch ontmoet hierin nog al eens bezwaren. Onder de mohammedanen zijn er, die de meerderheid van het Christendom boven den Islam erkennende, toch opzien tegen den overgang. Zoo zenden dan ook velen hunne kinderen ter school, ofschoon zij weten, dat deze een bepaald christelijk karakter draagt. In 1888 werd de school door 138 jongens en 19 meisjes uit raoharamedaansche gezinnen bezocht. Zij betuigen ook hunne ingenomenheid met het rechtvaardig bestuur van christen-dorpshoofden, waardoor het voortdurend bezit van het eens rechtmatig verworven goed gewaarborgd blijft en vrede en welvaart in de desa's heerschen. Men wete, dat de dorpshoofden door de dorpsgenooten gekozen worden, en zoo viel nog onlangs de keuze op een' christen, met eene aarizienlyke meerderheid.

De kerkeraad verleende in het afgeloopen jaar eene som van ƒ250 voor het bouwen van eene nieuwe rijstschuur, waaruit mingegoeden bij gelegenheid tijdelijk van rijst voorzien worden, eene instelling, die als armenverzorging voortreffelijk werkt. Hierbij verdient aanteekening, dat in datzelfde jaar eene spaarbank gesticht werd, waarvan de Javanen reeds begonnen zijn eenig gebruik te maken.

De meeste desa's geraken na eenigen tijd overbevolkt, tengevolge van gebrek aan b. uwgvonden. Zoo ging het ook met Mödjö-Warnö.

Sluiten