Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Br. Louwerier, belast met de opleiding van Inlandsche hulppredikers voor de Minahassa en de naburige eilanden, werd gesterkt onder dezen zwaren arbeid, dien hij dan ook met lust en opgewektheid vervult, onder genot van Gods zegen.

Wij kunnen niet nalaten hier openlijk ouzen dank te betuigen aan Ds. Wielandt, die van Menado naar Solo verplaatst werd, doch sedert jaren met warmte de belangen der zending en van ons Genootschap behartigd heeft. In Ds. C. Rogge, die hem opvolgde, vertrouwen wij eveneens een' medewerker te zullen erlangen. Als Predikant te Ambon gaf hij ons reeds blijken van belangstelling.

De Kostschool voor dochters van Hoofden en aanzienlijken verkeert in bloeienden staat, wat het getal leerlingen betreft. Wij verkeerden lang in onzekerheid, of Mejuffrouw E. Cramer voor haar als Directrice al dan niet behouden zou blijven. De reden die haar noopte ontslag te vragen, had opgehouden te bestaan, en de Commissie, die nog niet tot eene benoeming was overgegaan, gaf Mejuffrouw Cramer hiervan kennis met verzoek, dat zij hare aauvrage zoude intrekken. Blijkens pas ontvangen telegram is haar dit niet mogelijk. Wel behoort deze school niet tot de inrichtingen van ons Genootschap; doch de stichting ging toch van daar uit, en ook aan haar onderhoud blijven wij deel nemen. Moge deze nuttige inrichting hier te lande den vereischten steun vinden, daar zij niet ten volle kan worden in stand gehouden uit de geldelijke bijdragen der ouders.

Zien wij ons nog altijd genoodzaakt een woord over de Roomsclie propaganda in het midden te brengen, wij zijn ons bewust, dat wij hierdoor in geenen deele aan de liefde te kort doen. Blijft men nog steeds, ook van Regeeringswege, op den voorgrond stellen, dat het aanzienlijk getal Roomschen de aanstelling van een' pastoor in de Minahassa noodzakelijk maakte, daar mogen wij niet nalaten evenzeer te blijven herinneren, dat dit zoogenaamd aanzienlijk cijfer niet op loyale wijze bereikt is. Hiervan kan de geschiedenis getuigen, die wij, met bewijzen gestaafd, van deze beweging geleverd hebben, o. a. in onze »Mededeelingen". (1) Een nieuw bewijs van het eigenaardig karakter van deze propaganda deed zich in het afgeloopen jaar voor, toen de pastoor, tegen de bestaande verordeningen in, huwelijken sloot, zonder dat daarvan de gevorderde afkoudigingen hadden plaats gehad. Wij wachten af, of zulks

(1) «Mededeelingen" D. XXXI, p. 196, e. v.

Sluiten