Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vloeiden ons niet opnieuw aanzienlijke legaten toe van Vrienden en Vriendinnen, die ook na hun verscheiden blijken wilden geven van de liefde, die zij gedurende hun leven ons Genootschap toedroegen ?

En ook de overkomst van de Broeders Kreemer, Graafland en Brouwer kwam ons ten goede. Hebben zij op verschillende wijze en in verschillende plaatsen belangstelling in de zending en in de volken van Indië zoeken op te wekken, wij hebben bewijzen, dat hun woord hier en daar in goede aarde is gevallen, en vertrouwen, dat het zal opwassen en vrucht voortbrengen. - Wij zouden ondankbaar zijn, als wij van dit alles konden zwijgen.

En toch moeten wij een beroep doen op onze vrienden, moeten wij hun ernstig op het hart drukken: Ei! werkt mede, doet wat gij vermoogt tot stijving van 'sGenootschaps financiën. Do uitkomsten van de rekening over 1888 zijn niet bevredigend. Wij ontvingen aan Contributies en Collecten in bidstonden, welke laatste echter weinige bedroegen, ƒ 26746,281 aan Pinkster- en andere feestcollecten » 6741,35^ » Bijdragen van Hulpgenootschappen » 704 0,39^ » Giften en Legaten > 27309,R5-1 » Bijzondere ontvangsten (Tijdschrift , Depót Minaliassa, etc.) • 2979,09^te samen ƒ 70816,781 aan Bedragen voor de scholen in de Minahassa . ƒ 3735,90

Het valt niet te ontkennen, dat onze inkomsten een aanzienlijk cijfer bereikten. Doch stelt men hier tegenover de uitgaven, die tot een bedrag van ƒ 83262,19 klommen en toch nog beneden de raming bleven, dan volgt daaruit, dat wij ƒ 12445 minder ontvingen da» wij genoodzaakt waren uit te geven.

Onze Thesaurier, Br. Dyxhoorn, had wel reden tot klagen, toen hij uit. December slechts ƒ 47063 ontvangen had, al werd het bezwaar ook verminderd door de nog te wachten afrekeningen on/.er Afaeelingen.

Hoe zullen wij nu staan in het loopende jaar'? De raming der uitgaven bedraagt f 85750. Zij moest hooger worden door het optreden van Br. Bieger op .lava en dat van de BB. Wijngaarde/i en Hulstra op Savoe en Timor, hoewel, wat de laatsten betreft, eerst tegen het einde van dit jaar.

Sluiten