Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. Numerieke opgave van plaatsen van waar bijdragen ontvangen zijn in de jaren:

1884. 1885. 1886. 1887. 1888. Totalen. Totalen. Totalen. Totalen. Totalen. Gelderland 88 91 76 71 66 Zuid-Holland . 71 73 76 82 72 Noord-Holland . 67 90 82 73 72 Zeeland 21 19 19 21 16 Utrecht 23 24 20 17 19 Friesland 123 117 137 130 127 Overijsel 37 36 33 33 34 Groningen 124 133 130 131 130 Noord-Brabant . 47 50 50 55 51 Drenthe . 47 39 44 43 33 Limburg 3 4 5 6 4 Totalen. . 651 676 672 662 624

E. De volgende statistieken zijn opgemaakt uit de rekeningen.

4884. 4885. 4886. 4887. 4888. 1. Uit hoeveel gemeenten Pinkstercollecten ontvangen 410 460 549 452 441(1) 2. Uit hoeveel plaatsen contributies ontvangen 457 450 403 377 395 3. Hoeveel catechisatiebussen vermeld 88 107 88 85 86 4. Getal Hulpgenootschappen en Vereenigingen 44 49 48 45 47 24 24 28 9 13 ƒ 8563,— ƒ 27716,— ƒ38363,ƒ 8923 — ƒ 14565,— 7. Hoeveel hier te lande voor de Scholen in de Minahassu ontvangen werd / 4211.— ƒ 5324,— ƒ 5933,— / 4777 - ƒ 3735,— 8. Driemaandskaarten v. d. Heer — 87 89 89 62 9. Driecentscollecten en Centsver21 — 21 9 10. Vyfentwintigcents-Collecten .... — 1 2 1 1 11. Collecte bij de openbare samen— 21 — 21 29 12. Schaalcollecten in de gemeenten — 12 - 22 2? 13. Aandeel in de Collecten op de Zendingsfeestcn — 2 1 2 1 14. Collecten in vergaderingen van den Protestantenbond — 3 2 2 1 15. Bydragen van Kerkeraden — 7 6 5 18 16. w van Kerkvoogdijen.... — — 21 16 22 17. Zondagschoolbusjes — 13 — 10 5 18. Bijdragen van Ouderlingen en — 3 1 — — 19. a aanneming v. lidmaten. — 10 25 18 25 20. » van' leeskringen — 2 l 11 3

(1) Afd. Appingadam zond geen gespecificeerde opgave.

Sluiten