Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. In de Residentie Pasoeroean, (Malang). 1. Wedrik , Onderwijzer, te Këndal Pajak. 2. Tarimin, id. » id. 3. Mas Soemö, Helper in den omtrek van Këndal-Pajak. 4. Pak Batnbang, » » » » » » 5. Pak Tarimin, » » » » » » 6. Pak Warioen, » » » » » » 7. Kjai Adrian, Voorganger te Swaroe. 8 * Ebennójó Djosep, Hulpvoorganger te Swaroe 9. Elipas Soeleman, Onderwijzer t t> 10. Rasidin, t » t 11. Markus Dipo, » te 12. Kasdimin, » » » 13. Sartó, » » » 14. Kjai Sacharias, Voorganger te Wónóreëdjö. 15. Mangoen Mito, Onderwijzer » »> 16. Kjai Sankioes, Voorganger » Pëniwen. 17. Jakob, Mitó, Onderwijzer d » 18. Joas Krömö, Voorganger en Onderwijzer te Mangonnandjëró. 11 Kweekelingen. d. In de Residentie Soerabaja. 1. Asiël Ideo, Voorganger, te Módjö-warnö. 2. Barnardus Ngamidin, Schrijver te Módjó-warnó 3. Sarpö pak Tjondró, Hoofdonderwijzer te Mödjó-warnó. 4. David Ngamidin, Onderwijzer » » 5. Elisó, » b v 6. Amasiö Rasiö, » » » 7. Sastró woyó Nar, » » » 8. Saminó, «> » » 9. Pariman, » * ' t 10. Djansen, » » » 11. Singsim Mëstökó, » » » 12. Kan api, Aspirant onderwijzer ® » 13. Bindjamir», n n » » 14. Tjondró, » » ® » 15. Epraim Meri, Helper bij de zieken » d 16. Joram Djongko, Voorganger te Bongsóredjö. 17. Sarimin, Onderwijzer » » 18. Seram Midin, Voorganger, te Kërto-rëdjó en Ngorö. 19. Iprajim, tweede Voorganger, » » » » 20. Rasijö, Onderwijzer, te.Tëbël. 21. Karmö , Adspirant onderwijzer te Tëbël. 22. Semsom Sagiö, Voorganger » Sëgaran. 23. Ananias, Onderwijzer » » 24. Warnó pak Mastókö, Voorganger te Goejangan. 25. Akimas Djario, Onderwijzer » » 26. Soleiman Sabrang, Voorganger » Wijoeng 27. Kipoes, Onderwijzer » »

Sluiten