Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stiens. Nagekomen Gift van W. K.. Wirga fVarte na en Warstiens. Kerkvoogdij van Wartena Gitten bij aannemen van lidmaten.. Wier.. Wirdum Kerkvoogdy Giften van catechisanten ■i bij aannemen van lidmaten Ond. Afd HA KLINGEN: llarlingen. Hulpgenootsrbap Van Mei. S. de Groot ƒ 6, v. N. N. ƒ 4,73.. Ond. Afd. SN EEK: Hemelum en Rys. van Mevr. v. S. geb. Bar T. v. A. Sneek Rente van geplaatste gelden IJsbrechtum Oud. Afd. FRANEKER: Dongjum Franeker Herbajum Pietersbierum Ried en Boer Tzum... Tzummarum Pinkstercollecten. ƒ 16,— 12,— Ond. Afd. DOCKUM: Akkerwoude Blija Buitenpost. Dockurn . Vervoerd Holtoerd Morru Murmcrwoude Schiermonnikoog Feenwouden Zioaag- westeinde Ond. Afd. DRAGTEN : Bcetsterztoaag Catechisatiebussen van Ds. Krol en Spandaw Bergum Catechisatiebus van Ds. v. Leeuwen Boornbergum Catechisatiebus van Ds. Hingst ... 2 Giften uit de gemeente Bragten D rag ts ter compagnie Gerredijk Kortezvcaag Lippenhuizen Oudega c. Rottcnalle Terwispel Ureterp ... Ond. Afd. BOLSWABD: Bolstoard Catechisatiebussen ƒ 13,70, nagekomen bijdragen f 48.06J Burgwerd Tjerkwerd. .. Catechisatiebus Ond. Afd. II KEREN VEEN: Blesse en Peper ga Heerenveen Hulpgenootschap Bijdrage van den Heer P Adama Az Hoorns ter zioaag Noordtcolde JVijehorne Nijelamer Oostervoolde Onder Afd. WONSERADEEL : Onder Afd. BOZUM: Beers en Jellum Kerkvoogdij Beers Idem Jellum Hervormde gemeente Beers en Jellum Van Begunstigers 2,25 13,40, 3,26 15,? . 15,— 2,65 "8,12' 7,20 7,9 li 12,50 6,54 1,86* 10,79 1.01J 18,40 4,43 10,35 4,43 8,46 4,02 3,75 2,27 3,25 2,— 8,65 20,35$ 4,45 4,66J » 15,25 —.65 4,— -,45 2,50 2,05$ 4,62 2,25

Sluiten