Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bozum. Deel Kerstcollecte Van Begunstigers ƒ 14,25, catechisatiebus ƒ lï,05 . Britswerd en If^ietcerd. Van de Kerkel. gemeente.... Kerkvoogdij Britswerd Idem Wie werd Deersum en Poppingatoier Collecte en deel catechisatiebus Huins en Lijons ldaard, Jegum en Triens Irnsnm Kerkvoogdij ƒ 50, catechisatiebus ƒ 15,25 Jorwerd .... . Kerkvoogdij ƒ 5,25, catechisatiebus Lutkewierum en Uien Mantgum en Schilloard Oosterlittens Kerkvoogdij Catechisatiebus en aannemen van lidmaten Voor het lezen der Maandberichten Oosterioierum Rauwerd Kerkvoogdij Roordahuizen Kerkvoogdij Weidum • Catechisatiebus Winsum en Baard Kerkvoogdij " JOURE: Pinkstercollecten. / 2•i 1,25 h " 6,— » 6,25 </ 2,90 4,50 8,— " 17,5 0 V ' *5,53Ï Onder Afd. JC Joure Langweer GEESTEREN. Door Ds. J. A. van Tricht, Lochom GENNEP. Door Ds. F. H. Moorrees .. GOUDA (Afd). Door den Heer Kromhout Sr Gouda. Nederd. Herv. Gemeente | P. C Remonstr. gemeente door Ds. Schim v. d. Loeff Van de Vereeuiging tot bevordering der Zendingzaak. Kappelle ald IJsel. Door Ds. L. Doedes Moordrecht. Door Ds. van der Meer van Kuffeler 's GRAVENHAGE. Bidstond Oroote Kerk Evangelisch Luthersche Gemeente Protestantenbond .... Remonstrantsche Gemeente Van het Vrouwen Hulpgenootschap 1ste halfjaar Door Mr. O. J. H. Graaf van Limburg Stirum, van N. N » Ds. Oort, anoniem j » Ds. v. Koetsveld, bijeengebracht door de leerl. van Mej.' B. L... HAARLEM (Afd ) door Ds. M. Wyt: Haarlem. Evan® - Luthersche Gemeente Nederduitsch Hervormde Gemeente Remonstrantsehe Gemeente Wijk aan Zee Zandpoort . HAASTRECHT. Door Ds. H. A. van der Meulen MEERDE. Door Ds. van Stein Callenfels, gedeelte P. C HEES. Door D b .J . T. Joosting HEUKELU M. Door Ds. J. A. Barbas, Jr. \ P. C *. * Busje Bewaarschool Een vijfde Bijbellezingen Heukelum en Vogelwert Voor het lezen der Maandberichten... HEUMEN. Door Ds. A. J. Meerburg Snarenberg HILVERSUM, v. d. Doopsgezinde Gem. by Ds. Craandijk ontvangen. HUMMELO. Door Ds. Bloemers Door denzelfden bij het aannemen van lidmaten KADZAND. Door Ds. 1. 1. Six Dijkstra KED1CHEM. ii ii van Wyk te Oosterwyk KERKDR1EL. » * B. Bakker KOLDERVEEN. Door Ds. H. J. André Douwes KRUISLAND. » ' H. W. Brandt LAN GE WEER. » - J. van der Veen, gedeelte P. C LENT (by Nymegen). Door I)s. Boodt Bydragen uit de gemeente Catechisatiebus . LEUSDEN. Door Ds. G. J. A. Jonker, een derde P. C LOCHEM (Afd.) Door Ds. J. A. van Tricht: Barchem Laren Cateciiisatiebus van Ds. van IJsendijk 10,05 4,28* 37,42^ 18,10 9,— 30,13 43.73J 18,— 35,35* 104,50 76,29 39,50 23 — 5,03* 7,19,— 7,60 8,25 1,25 1,85 12,50 24,15 13,37 2,14 3,50 3,11* 1,75* 5,— 16,— 5,03* 8,62*

Sluiten