Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

draagt 43. De kerk werd gemiddeld door 804 personen bezocht; de kinderkerk gemiddeld door 534. Aan het Avondmaal namen gemiddeld 977 gemeenteleden deel. Het totaal der schoolgaande kinderen bedroeg 823, van welken 537 te Mödjö-warnö zelf, en van dezen behoorden 380 (207 jongens en 173 meisjes) tot christen-, 157 (138 jongens en 19 meisjes) tot mohammedaansche gezinnen.

Het getal der oogzieken, die dagelijksche behandeling vorderden, bedroeg 346, dat van de niet dagelijks behandelde 308. Voor andere ziekten werden 2105 personen behandeld. In het geheel werd 17389 maal geneesmiddelen verstrekt. Blikbaar stellen de Javanen meer en meer prijs op onze geneeskundige hulp.

Als helpend personeel worden met name vermeld: 8 voorgangers, 15 onderwijzers, 4 adspirant-onderwrjzers, 1 schrijver en 1 helper bij de zieken. Voorts telt de kweekschool 12 kweekelingen.

Wij mogen hier niet onvermeld laten, dat onze jeugdige Broeder Wijngaarden 4 maanden te Mödjê-warnö doorbracht en veel voordeel getrokken heeft uit de ziekenpractijk, wat hem later op Savoe zeer te pas zal komen.

De berichten door Br. J. Kruijt, te Këndal-pajak, ons omtrent het zendingressort Malang gezonden, luiden eveneens gunstig. Onze Broeder opent zijne mededeelingen met het voornaamste, dat op het schoolonderwijs betrekking heeft. Hij ziet in de bewaarschool een krachtig middel tot verheffing van het volksleven, waarmede vooral op Java vatbaarheid voor de Evangelieverkondiging in zoo nauw verband staat. Wie beseft van hoeveel invloed de eerste indrukken, die van het kind in zijne prilste jeugd, voor de vorming van den mensch zijn, zal het hierin volmaakt eens zijn met dezen Broeder; en waar het kind op eenvoudige, met de natuur overeenkomstige wijze tot spreken, zingen, spelen, oefening van zintuigen en ledematen, tot voor zijnen leeftijd gepaste verrichtingen, ja zelfs werkzaamheden gehouden, niet meer in onverschilligheid aan zich zelf is overgelaten, daar zal de invloed op lateren leeftijd, zelfs op het huisgezin niet uitblijven. Wat Br. Kruijt met zoo goed gevolg te Mödjó-warnó begon, zet hij in het Malangsche voort, al kost het aanvankelijk nog moeite, althans te Këndal-pajak, de ouders er voor te winnen. Te Swaroe echter is men er mede ingenomen, en dat blijft toch nog altijd de voornaamste gemeente.

Het spreekt intusschen van zelf, dat onze Broeder voor de jeugd

Sluiten