Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wegens den tegenstand, dien de ontginners ondervonden, hoewel dan ook de daar aanwezige christenen voortgingen hunne akkers te bebouwen. Deze plaatsen liggen in de richting van Soerabaja, en Poensen hoopt daardoor eene nadere verbinding met Mödj6-warnö te verkrijgen, waarnaar hij sedert lang heeft uitgezien.

Nog eens moest hj) Maron en Segaran, maar vooral Sambirötö vermelden, als plaatsen, waar hjj zorg had over de gemeente. In de laatste desa had men eene openbare markt (pasar) willen openen, hetgeen nooit gunstig werkt op het gemeenteleven. Dit was echter tot nog toe voorkomen.

Overigens waren de uitzichten in Kediri en Madioen gunstig. »Het Evangelie zette zijnen loop voort," zoo lezen wij. >Er werd gepredikt, geëvangeliseerd en invloed geoefend. Uitgezonderd Rubin werden al de voorgangers bij het leven gespaard en ieder vervulde zijne taak naar aanleg en vermogen. Kweekelingen werden opgeleid; de jeugd genoot onderwijs in school en catechisatie; de kerkelijke vergaderingen hadden geregeld plaats; aan 64 volwassenen en kinderen werd de Doop bediend; 19 jongelingen en jongedochters legden belijdenis af; 4 huwelijken werden christelijk ingezegend; honderden zieken geholpen, en te Wönö Hasri werd eene nieuwe kerk gebouwd. In dit alles erkennen wij het dankbaar: veel gunst van God en menschen hebben wij ondervonden."

Br. Poensen staat uitvoerig en met ingenomenheid stil bij den bouw en de inwijding van dit kerkje. Wij kunnen hierop later terug komen in een onzer Maandberichten. Genoeg zij het te zeggen, dat uit deze mededeelingen de geest blijkt, waardoor de christenen bezield worden, en dat de ijver door hen aan den dag gelegd, als blijk van den prijs, dien zij stellen op hunne plaatsen van openbare samenkomst, wel pleit voor verhoogde belangstelling. Doch het zal dan ook noodig zijn, het stichten van kerkgebouwen over te laten aan eigen krachtsinspanning, zij het ook dat het daarbjj niet geheel aan geldelijke ondersteuning van de zijde des zendelings behoeft te ontbreken, die op zijne beurt daartoe de hulp van vrienden in Europa kan inroepen. Zoo kan dit werk tot zekere hoogte de maatstaf worden voor de waardeering van_ het Christendom.

De 23 gemeenten in Kediri tellen 1052, die in Madioen 122, te zamen 1174 zielen. Het getal voorgangers bedraagt 7. Te Semampir, Wönó Hasri, Sambirótó en Djati Wringin werd geregeld school gehouden. Op de andere plaatsen niet. Wegens het plotseling

Sluiten