Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ach, waar vindt tneu volmaaktheid op aarde? Mogen de harten dezer lieden eens wanner kloppen voor hunnen Heer en Heiland! De opkomst is des Zondags zeer goed, daarover ben ik tevreden.

Van zeer aangenainen aard is voor mij de pengadjaran of catechisatie. Bij den aanvang van mijn werk was het er treurig mede gesteld. Des avonds ten 7 uur werd deze catechisatie in de kerk gehouden. Toen zag ik, bij eene slechte verlichting, op enkele plaatsen iemand zitten, zoo ver mogelijk van mij af, uit vrees en verlegenheid. Ik heb daar een eind aan gemaakt, en houd nu de catechisatie bij mij aan huis. De gelegenheid daartoe is zeer geschikt. In tweeën verdeeld, komen de meisjes en jongens, ieder afzonderlijk, twee malen in de week van 7-9 uur bij mij. Telde ik bij den aanvang slechts 20 tot 30 meisjes, nu is dat getal heel wat grooter, en komen er geregeld 80 leerlingen op. Van de jongens komen er slechts 25 tot 30, en soms nog minder van de 60. Dit kon beter wezen. Het aantal meisjes neemt gelukkig toe. Onder dezen zijn er enkelen, die van mij nog afzonderlijk onderwijs ontvangen en voor hare belijdenis leeren. Tegen vrees en verlegenheid heb ik nog steeds strijd te voeren, doch daarin is vooruitgang, en ik vertrouw, dat als men ons langer kent, dit gebrek eens zal verdwijnen.

Den 16den December was het voor de gemeente Koetnëlëmboeai een feestdag Het was op dien Zondag, dat de laatste heiden, hier woonachtig, tot de gemeente van Christus toetrad. De broeders S. Ulfers en J. Boadé hadden reeds getracht hem lot het Christendom te brengen, maar hij wilde niet. Thans is hij veranderd, en vroeg hij mij, of ik hem wilde doopen, hetgeen ik dien Zondag heb gedaan. De grijsaard ontving den naam Abraham. Moge hij, hoewel op hoogen leeftijd tot bet Christendom toegetreden, eenigermate den vader der geloovigen evenaren ! Door zijnen doop is nu Koemëlëmboeai een christen-negery geworden.

Het Kerstfeest werd door de gemeente met allen luister

Sluiten