Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAATSEN. Tramp. Doorn Driebergen Leersura Renswoude Zeist Friesland. Onderafd. Leeuwarden. St. Anna Parochie Beetgum Boxum en Blessum Britsum Deinum Dronrijp . .. j Eernewoude Engelum Finkum c. a Goutum en Swichum Grouw Hallutn * Centsvereeniging » Jongelingsvereeniging. Hardegarijp Hempens en Teems tiuizum Jelsum Kornjum Leeuwarden v Vrouw. Hulpgenoots. Lekkum en Miedum Marrum en Nijkerk Marssura Menaldum Oenkerk. Giekerk en Wijns. Oudkerk en Roodkerk Rijperkerk Schingen en Slappeterp . . Stiens » Vrouwenvereeniging .. . Suawoude en Tietjerk Vrouwenparochie Warga Wartena en Warstiens Wirdum Onder afd. Harlingen. Harlingen H Hulpvereeniging ... Pietersbierum Sexbierum Onderafd. Sneek. Balk Hemelum Rijs Sneek IJsbrechtum c. a Onderafd. Franeker. Achlum en Hitzum Dongjum Franeker Transp. Contributiën en Pinkster- en Collecten andpre in Bidstonden. Feestcollecten. ƒ 1322,83 ƒ 108,13J „ 20,82 » 5,25 » 10,— 73,75 ƒ 1401,83 / 138.95J ƒ 5,25 „ 5,25 / 9,60 5,25 » 10,— n 4,— . 4,25 10,50 » 42,— » 23,301 47,85 n 5,25 > 3,53J » **10,50 2,50 26,25 » 9,75 n 21, — » 9,53 » 142,50 > 13,— » 10,50 > 5,40 „ 16,25 » 16,624 n 12,50 » 17,524 n 42,— > 5,03 II 11,25 » 1,75 « 329,25 i 170,07 •i 42,85 » 3,80 . 15,75 ii 5,25 » 5,50 15,75 ii 15,75 > 9,85 « 15,75 • 7,25i » 10,50 ,i 5,25 > 2,6 162,75 » 30,19 . 5,25 » 5,— 3,50 11,30 48,25 » 13,— 66,50 » 12,75 i, 46,42 5,25 5,25 » 5,25 n 13,50 30,25 5,25 » 113,25 ii 30,85 n 15,75 2,35 » 5,25 30,25 . 35,55 7,23 / 1441,42 ƒ 479,84^ Bedragen van HulpgenootBchappen. Giften en Legaten. / 299,604 J 1153,93 » 20,— » 400,— / 299,604 / 1573,93 / 2,50 ii 25,— » 20,— n 10,— 1, 10,— 5,83 v 26,25 n 112,50 ƒ 25,— . 40,— 43,35 » 21,72 n 59,40 26,20 » 9,55 . 207,764 » 515,— » 4,26 29,20 » 13,50 v 6,75 » 11,35 « 25,— > 56,044 13,20 18,50 « 22,95 » 30,20 6,n 19,20 n 3,— » 32,25 > 7,41 3,50 * 26,— ƒ 612,40 ƒ 875,98

Sluiten