Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelf is het, die u indachtig maakt, opdat gij, mijne broeders, u spoedig van uwe ware plichten bewust wordet, en aldus niet zoudt mistasten in datgene, waarvan ge uw toekomstig geluk verwacht. Bedenkt eens, wat Petroek (een persoon in de wajang, het Javaansche tooneel) zegt: »de menschen die hier goed zijn, zullen het ook d&ar goed hebben; maar die het hier slecht maken, zal het ook dé-ar slecht gaan." Dat is een waar woord: hier goed, dtórgoed; hier slecht, déAr slecht. Als we maar eerst weten wat »hier goed" beteekent. Zou dat zijn het volgen van leugen- en dwaalleer, of van goddelooze elmoe? Daar moeten we goed op letten; want als we dat niet doen, dan raken we zeker op den dwaalweg, en is al onze moeite ijdel. Dan is op ons van toepassing de pralambang (gelijkenis): «Oude luidjes! vertrouwt niet al te zeer op uw kluizenaarsleven, al zit ge daar op den berg ook voortdurend in gebogen houding, u voedende met het molm der verdorde boomen. De kluizenaar, die de ware zelfkastijding niet kent, pijnigt zich te vergeefs en erlangt niets; terwjjl hij die de ware onthouding kent, geen kluizenaar wordt, en toch zal verkrijgen " (1) Welaan! denkt hierover eens goed na, en stelt u maar niet tevreden met het volbrengen van eeuige uiterlijkheden, of met het opzeggen van de sabadat, (2) noch ook met het bezit van eeue of andere elmoe, of met het houden van allerlei offermaaltijden. Al zijt gijlieden gewoon, dit alles te doen, toch blijft gij verplicht, het doel en de beteekenis daarvan ernstig te onderzoeken, en niet maar te vertrouwen op hetgeen gij daaromtrent eenmaal gehoord of geleerd hebt. Ieder voor u zelf moet ge daarover ern&tig nadenken; en al wat ge bevindt verkeerd te zijn, verwisselen met datgene wat zeker waar en goed is. Op deze wijze zult ge de waarheid ondervinden van de straks genoemde spreuk: »hier goed, daar goed; hier slecht, dtór slecht." Wat dunkt u lieden daarvan?

Eenigen uit het gezelschap, 't Is waar wat u zegt. Zóó is het inderdaad.

Hierop ging ik weder voort met mötjö, en nam nu het stuk, dat tot opschrift heeft: »Vele menschen spreken over den tegenwoordigen tijd." Na dit geheel uitgelezen te hebben, voegde ik ook hier nog een paar woorden ter opheldering bij. Iedereen was verwonderd over hetgeen ik aangaande »den tegenwoordigen tijd"

(1) Men weet, dat de Javanen, als zij zeer heilig willen leven, op die wijze töpo's of kluizenaars worden.

(2) De mohammedaansche geloofsbelijdenis: daar is geen God, dan Allah, en Mohammed is de gezant van Allah

Sluiten