Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

December 1889. ■M. 12.

MAANDBERICHT

VAN HET

Nederlandsche Zendelinggenootschap.

(Gesticht in 1797.)

(91 8te Jaargang,)

INHOUD.

1. Het laatste Maandbericht voor 1889. — 2. De Meisjesschool te Tomohon. 3. Een aanbod van de Deli-maatschappijen. — 4. Onze reizigers. — 5. Ben aanzienlijke gift. — 6. Verzoek van den Thesaurier. — 7. Lijst van giften enz.

1. Het laatste Maandbericht voor 1889.

Het laatste Maandbericht van dit jaar doet ons denken aan het eerste met het Schriftwoord aan het hoofd: »Zij waren tevreden en verheerlijkten God, zeggende: Zoo heeft dan God ook den heidenen de bekeering gegeven ten leven." Hand. XI: 18.

Werden wij toen ook gewezen op hetgeeen het vorige jaar voor ons Genootschap had opgeleverd, uit den aard der zaak werd vooral het oog gericht op hetgeen 1889 voor het Nederlandsche zendelinggenootschap zijn zou. Hoe natuurlijk was de herinnering aan het door den een' gezegende, door den ander gevloekte maar altijd hoogst merkwaardige 1789, eene eeuw later met zooveel luister te Parijs herdacht en gevierd. Toen liet de stichting van ons Genootschap nog acht jaren op zich wachten. Maar gelijk er te recht gezegd werd: »Toen reeds stak God zijne hand uit naar den ongeloovige, die, later aan Hem gehoorzaam geworden, tot de oprichting van ons Nederlandsche zendelinggenootschap den stoot gaf, Dr. J. Th. van der Kemp." Met den wensch, dat ons de middelen mochten geschonken worden om blijmoedig voort te gaan met ons werk, eindigde het Maandbericht.

Sluiten