Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienstbaar aan de bevordering der belangen van ons Genootschap. Bij het 37 ste jaarfeest der Vereeniging tot bevordering der Zendingzaak te Rotterdam, sprak hij met kracht en gloed over het noodige, mogelijke en raadzame der zending op Oost-Java. Zoo werkten en werken onze broeders hier en op hun arbeidsveld in onze koloniën op Celebes, Java, Ambon, en Savoe ter uitbreiding en opbouwing van het koninkrijk Gods, en de vrucht van hunnen arbeid, vooral op Java en in de Minahassa, bleef' niet achter, al laat de toestand in de laatst genoemde door toenemende wereldsgezindheid en door het woelen der Roomsch Catholieke kerk te wenschen over.

Reden tot danken gaf ons ook de uitnoodiging der Deliniaatschappij op Suniatra, om eene zending op haar grondgebied te beginnen op hare kosten. Waarschijnlijk zal onze Broeder H. C. Kruijt daarheen gaan. Moge deze nieuwe zending onder Gods zegen aan de verwachting beantwoorden op dat zelfde eiland, waar helaas! nog altijd, en laatst met ongunstig gevolg, oorlog wordt gevoerd tegen Atjeh. Met genoegen vernamen wij, dat de Barmer-zendelingen, van wie er ook op Sumatra werkzaam zijn, van gevoelen waren, dat het werk in Deli, niet door hen, maar door Nederlanders behoorde verricht te worden. Bij de uitbreiding van ons arbeidsveld, dat eigenlijk nog meerdere streken, b.v. Gorontalo op Celebes moest omvatten, zien wij met ingenomenheid op het dertiental kweekelingen, meer dan in vele jaren het geval was, in ons zendelinghuis. Wij danken er God voor, dat hij hen spaarde en zegende bij hunne voorbereiding voor hun heerlijk werk, en hunnen leidsman, Br. Roskes en echtgenoote in staat stelde tot hunne veelomvattende taak, waartoe in het zendelinghuis met nadruk ook de herbergzaamheid wordt gerekend.

Hebben wij alzoo aan het eind van dit jaar groote reden tot dankbaarheid aan God, wij kunnen en mogen u ook onze bezorgdheid niet ontveinzen. Minder dan in vroegere jaren werd er in dit jaar tot hiertoe ontvangen. Hoe

Sluiten