Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wenschen mede te werken, ook samen werken. Maar die oogen heeft om te zien stemt het met mij toe: zoover zijn wij nog lang niet. Een iegelijk vrage zich af, ook ieder zendelinggenootschap: in hoever is dat gemis aan samenwerking mijne schuld. Wat wij niet kunnen, dat kan God. Bidden wij er Hem om. Het zal eenmaal zijn: »Ééne kudde, één Herder!" De goede Herder heeft het gezegd, die reeds zoovele schapen, die van Israels stal niet waren, toebracht, en wiens woord voortdurend vervuld wordt: »Wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ik hen allen tot mij trekken."

Het laatste Maandbericht voor het jaar 1889. Hoe schoon zong onze ter Haar:

Ja moog geheel de schepping zwijgen, Nu de d'aard haar winterslaap begon, De winter zal ons lied doen stjjgen, Waar nooit de zomer 't voeren kon. »God heeft in menschen welbehagen!" Zoo ruischt, de Heemlen doorgedragen, Het lied van Bethlem Ephrata. En wij, die voor de krib ons buigen , Die aard en hemel saam doet juichen, Wij zingen 't lied der Englen na.

Engelen de eerste evangelie-verkondigers. De evangelieverkondiging engelen-werk. Hoeveel meer jongelingen moesten er zich aan wijden, en voor den jeugdigen zendeling, welk een bezielende, hartverheffende, bemoedigende gedachte: »Wij volgen 't werk der Englen na".

Daaraan kunnen, mogen alle christenen medewerken, en welk een heilige, krachtige drangreden is daartoe die Engelen-toon : »In menschen welbehagen."

Waar elders dan in die Schriften, die ons wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Jezus Christus, is die heerlijke toon gehoord? Bij de heidenen? De meest beschaafden onder hen, noemden de anderen barbaren. Bij de Mohammedanen? Tot verdelging der ongeloovigen

Sluiten