Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het 2 dc districtshoofd van Sonder. Toen echter bleek, dat eenige hulp gewenscht was, vooral bg de kleinste kinderen, omdat die voortdurend moeten bezig gehouden worden, vonden w^j in Mej. Q. Dlfers, de gewenschte persone daartoe. Thans, nu deze zich in den echt. verbonden heeft, ontvalt ons die hulpe weder. Ook de Directrice, Mej. E. Cramer staat op het punt de school te verlaten, Wij zijn dus weder aan de grens van een overgangstijdperk. Moge dit niet te lang duren, en niet ten nadeele der school blijken te zjjn! (1)

De openbare les werd aangevangen met gebed, onder voorgang van schrijver dezes. Daarna zongen de meisjes Gezang 7 : 1 en 2. Wie met mij dit gezang, door kindermonden zoo liefelijk gezongen, aanhoorde, moet wel gevoeld hebben, dat die trouwe Vaderoogen ook toen in liefde op ons nederzagen. Toen de kinderen hierna in klassen verdeeld waren, gingen de eerste drie klassen voort met muziek Eerst werden nog een paar gezangen gezongen, daarna volgden eenige theoretische oefeningen. Met genoegen hoorden wij dit alles aan. Zuiver werden door de leerlingen op beurten verschillende toonsafstanden van den grondtoon aangegeven. Dit onderwijs werd besloten met het ziügen uit de » Liederkrans" van R. Holl, 1ste en 2de deeltje, van het » Vlaggelied", «Meilied" eu »Vertrouwen".

Gedurende dat zangonderwijs kbstte het ons moeite eenigen tijd bij de beide laagste klassen te verwijlen. De 4de klasse had bij Mej. Makkink leesonderricht uit het 2de deeltje van de Raaf en Zijlstra. Het leeslesje »een vreemde man" werd niet alleen vlot gelezen, doch ook bij de bespreking bleek duidelijk, dat de leerlingen de leesstof hadden begrepen, de woorden wisten te verklaren zelfs met verandering in meervoudsvormen en van de tijden der zegwoorden. Inmiddels hadden de allerkleinsten onder leiding van Mej. Ulfers mede leesoefening uit het lste leesboekje van Bouman. Aardig was het de opgewektheid dier kleuters te zien, als zij zich beijverden elkander de loef af te steken in 't antwoorden.

Tusschen de lessen door sloegen wij ook een' blik op het werk der kinderen, dat op de stafels ten toon gesteld lag. Van de acht oudste meisjes zagen wij kaartjes van Java, gekleurd, die zeer goed voldeden; voorts teekeningen in poësie-albums, als: een koffietak, eeu rozentak met bloem en knoppen, bloemkelken, en verschillende teekeningen op los papier. Ik durf gaarne erkenneu, dat, de leeftijd der leerlingen in aanmerking genomen, vele dier teekeningen geen

(1) De Commisse van beheer in Nederland benoemde onlangs eene tweede hulponderwijzeres. Mejuffrouw H. E. Korndörffer,en iets later tot Directrice Mej. C. J. Haverbult, te Soerabaja. Red.

Sluiten