Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inhoud der Maandberichten

van het jaar 1894.

Bladz.

No. 1. Zijt niet bezorgd tegen den morgen 1. Een bescheiden woord van den aftredenden Director. ... 2. Toespraak van Dr. W. Franckkn Az . , Voorzitter van het Hoofdbestuur bij de ambtsaanvaarding van Dr. G. J. Weijland als Director van het Zendelinghuis, in de vergadering van 9 November, 1893 6. Savoe (Uit de brieven van den Hulpprediker J. F. N iks ). . 10. Ontvangst van den Resident Jellesma , te Ainoerang. . . . 13. Oproeping van kweekelingen 15. Lijst van bijdragen van Hulpgenootschappen, giften, collecten en legaten 16. No. 2. Dr. Walraven Francken Ahasueruszoon 17. Reizen en ervaringen van Br. Alb . C. Kruijt in Posso. . . 19. Uit een schrijven van Br. A. Hulstra , te Limbotto. . . . 30. Lijst van bijdragen van Hulpgenootschappen, giften, collecten en legaten 31. No. 3. Be zending onder de Karau-Battaks 33. Uit de aanteekeningen van den Inlandschen onderwijzer, H. P esik , te Tandjong Beringin (Deli) 34. Br. de Munnik 40. De Meisjes kost- en dagschool voor dochtertjes van inlandsche hoofden en aanzienlijken te Tomohon (Minahassa). . . . 40. Ons Zendelinghuis 41. Twintigste Jaarverslag van de Kwartgulden-vereeniging. ... id. Lijst van bijdragen van Hulpgenootschappen, giften, collecten en legaten. . 45. No. 4. Uit Madioen {Java) 49. Uit een particulier schrijven van Br. Alb. Kruijt aan den oud-Director 54. Uit de aanteekeningen van den Tnlandschen onderwijzer II. Pesik , te Tandjong Beringin. (Vervolg van pag. 40). . . 59. Br. de Munnik 62. Meisjes kost- en dagschool te Tomohon. (Titel) id. Oproeping van kweekelingen id. Lijst van bijdragen van Hulpgenootschappen, giften, collecten en legaten 63.

Sluiten