Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Februari 1894. M 2.

MAANDBERICHT

VAN HET

Nederlandsclie Zendelinggenootschap.

(Gesticht in 1797.)

96ste Jaargang.

INHOUD.

1. Dr. W alraven F ranckbn, A hasukruszoon . — 2. Reizen en ervaringen van Br. Alb. C. Kruijt in Posso. — 3. Uit een schrijven van Br. A. Hulstra te Limbotto. — 4. Lijst van Giften en Legaten.

Ir. Walraven Franckei, Manera.

Gods wil is wijs en lieilig. Hij Mem is raad; van Hein is onze sterkte.

In diepen weemoed zien wij ons geroepen te berichten, dat onze hooggeachte Vriend en Broeder Francken , in den nacht van 15 op 16 Januari, na weinige dagen bezweken is aan een' aanval van influenza, gepaard met bronchitis.

Groot is dit verlies, gelijk voor zijne kinderen en vrienden, zoo ook bijzonder voor ons Genootschap, dat hij innig liefhad, dat zijne ziel vervulde, waarin hij onvermoeid, met groote liefde werkzaam was, dat nog gedurende zijne korte ziekte het voorwerp was van zijne vaderlijke zorg.

Behartigde hij gedurende zijn leven de belangen van het Godsrijk, sedert tal van jaren deelde hij in alle lief en leed, waarvan ons Genootschap in zoo ruime mate getuigen kan; was hij steeds de eerste onder hen, die God voor genoten zegen dankten, die bij God raad zochten, ook waar het gold de hulp te zoeken van Vrienden, hunne belangstelling in het gewichtig werk te verwakkeren.

Daarvan kunnen zij getuigen, die hem sedert jaren als Voorzitter van ons Hoofdbestuur en van onze Maandvergaderingen

Sluiten