Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Westwaarts van de Minaliassa ligt aan de Noordzijde van de groote diepinspringende Golf van Tomini, Gorontalo, reeds van ouds de standplaats van een Adsistent-Eesident, en Zuid-Westwaarts daarvan, aan de overzijde dier Golf, het landschap Posso met rivier en kampong van denzelfden naam. Men heeft alzoo daar de zee aan de Noordzijde, en van het Zuiden, uit het binnenland, komt de rivier Posso uit het groote meer van denzelfden naam. Dit meer te bezoeken, rond te roeien, vorm en grootte daarvan op te nemen en in kaart te brengen en ondertusschen met de omliggende bewoners vriendschapsbetrekkingen aan te knoopen, was het doel van dezen tocht. Daar er door handelsbelangen geregeld verkeer is tusschen de strandbewoners en die van het binnenland, was het niet moeielijk een gids te krijgen, en met dezen en een paar bedienden voor het dragen van de noodzakelijkste reisbenoodigdheden ging Pr. Kruijt in 't begin van Juni op inarsch. Immers aan reisgelegenheden ontbrak het ten eenenmale; de geheele afstand moest te voet worden afgelegd. Wel had men in een prauw de rivier een eindweegs kunnen oproeien, tot waar de sterke helling en daardoor ontstaande stroomversnellingen en watervallen zulks verder onmogelijk maken. Maar het roeien stroomopwaarts was ook daar, waar het mogelijk was, een moeielijke arbeid en het zitten in een open vaartuig niet verkieslijk boven de wandeling voor een groot gedeelte althans in de schaduw van geboomte, al waren de paden dikwijls zoo slijkig, dat men tot aan de enkels er in zakte.

Daar het terrein al dadelijk van het strand heuvelachtig opliep, leidde het pad dan opwaarts dan weer nederwaarts en openden zich gedurig schoone vergezichten, waarin het heldere groen der tuinen liefelijk afstak bij de donkere sombere kleur der bosschen. Hier en daar lagen ook half verscholen onder 't groen de kampongs der inlanders, en maakt van verre den indruk van lieve gezellige plekjes, die aanlokten om te rusten. Maar als men ze betreedt dan valt het niet mee. De woningen zijn bouwvallig, de grond vol onkruid en struiken en bovendien door het neerwerpen van allerlei afval gelijkende op één grooten vuilnishoop.

De kampongs zijn niet groot, zij bestaan doorgaans uit

Sluiten