Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontstaan te danken aan Lasaeo of Lamoa, welke beide namen de Alifoeren gebruiken voor den hoogsten geest dien zij vereeren. //Lasaeo dan daalde eens van den hemel neer in deze vallei, waar toen nog geen meer was, bouwde zich een huis, trouwde eene vrouw en kreeg bij haar een zoon. Op zekeren dag ging hij eens uit met een karbouw en het was zeer heet, zoodat hij snakte naar een bad, maar nergens was water. Toen nam Lasaeo met een schop wat aarde uit den bodem en wierp die eerst naar het noorden en verder naar alle vier windstreken. En ziet, daar ontstond het meer met de daaruit stroomende Posso-rivier. Daarop slachtte Lasaeo den karbouw, hieuw met één slag den kop van den romp en aanstonds vloog die kop naar het land liadu, terwijl de romp bleef waar hij was en beide werden veranderd in steen. Door dit alles merkte Lasaeo's vrouw dat haar man geen gewoon mensch was, doch toen zij dit aan hem zei, was hij hierover zoo vertoornd, dat hij aanstonds opklom naar den hemel en de ladder, waarvan hij zich daarbij bediende, door midden hakkende, liet hij het onderste gedeelte op aarde vallen en dit werd het hoogland, "t welk men daar vindt. Sedert keerde Lasaeo niet meer op aarde terug."

Eene andere legende, naar 't schijnt echter niet zóó verspreid, is ontleend of sluit zich aan bij bet feit, dat er vele palingen in liet meer worden gevonden. Zij luidt aldus: //Eens in ouden tijd kwam een reuzenpaling de Posso-rivier opzwemmen. Bij de kampongs in de Bovenlanden aangekomen vroeg hij de bewoners om voedsel, doch de lieden, bevreesd voor den reuzenpaling, vluchtten zonder het noodige voedsel te verschaffen of hem zelfs maar te woord te staan. Hierover verstoord brak de paling eenige stukken van de bergen af en wierp die achter zich in de rivier, zoodat hij deze voor de menschen onbruikbaar maakte, maar ook zich zelf den weg afsloot. Aan den oorsprong der rivier Posso komende vond hij daar niets dan wat modder, zoodat hij aan het werk moest om zich zelf eene ligplaats te verschaffen. En door aanhoudend schuren en wrijven met zij.n reuzenlichaam maakte hij die plaats al wijder en wijder en werd zij eindelijk het groote meer, tot nogtoe bewoond door zijne nakomelingen.'" Misschien staat deze legende in eenig verband met de in 't Zuiden van Celebes te Boelekomba voor-

Sluiten