Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had weinig gelegenheid met de bevolking alhier in aanraking te komen. Ik moest dus daar van afzien, en voldoe thans aan uw schrijven waarin mij gezegd wordt, de gemeente te Gorontalo te bezoeken wanneer het doop, avondmaal of huwelijksinzegening betreft. Ik kwam tot dit besluit omdat ik bemerkte, dat het houden van godsdienstonderwijs te Limbotto meer op prijs wordt gesteld dan te Gorontalo.

Bedroeg het aantal toehoorders hier in het begin slechts 6 a 7, namelijk de hier wonende Minahassers, thans heb ik een geregeld gehoor van 15 tot 20 personen, waarvan natuurlijk het grootste gedeelte mohammedanen. Ik mag dit te meer op prijs stellen, omdat zich onder de geregelde toehoorders van de aanzienlijksten der bevolking bevinden, die hier veel invloed hebben. Doordat het aantal toehoorders toenam, was er bijna geen plaats voor de kinderen, die met hunne ouders meekwamen; ik vond daarin eene geschikte gelegenheid om na de godsdienstoefening de kinderen alleen te laten komen en hun meer vertellenderwijze de Bijbelsche- en andere geschiedenissen mede te deelen. Zoo doende wordt des zondags geregeld godsdienstoefening en zondagsschool gehouden. Moge dit zoo voortgaan dan hoop ik, hoewel langzaam, toch met Gods hulp te zullen slagen. Meer hierover te schrijven vind ik voorloopig niet noodig, liet zal beter zijn eerst af te wachten of dit alles blijvend is en of er geen tegenwerking zal ontstaan.

Den overigen tijd besteed ik voornamelijk aan het bezoeken van de menschen in de negery en in de tuinen en tot het uitreiken van geneesmiddelen. Dat ik mij aan het laatste niet kan wijden zooals ik wel zou willen, komt doordat hier een dokter-djawa gevestigd is, en het mij eigenlijk verboden is geneesmiddelen uit te reiken. Niettegenstaande dat help ik wie mijne hulp komt inroepen.

Pinkstercollecten, bijdragen van Hulpgenootschappen, Giften en Legaten.

ARNHEM. Door Ds. J. W. Th. Weddik, voor het Nederl. Zendelinggenootschap .. BEESD. Door l)s. G. A. Fjjnvandraat BREDA (Afd.) Door Ds. D. Beeckman: Baardwijk. Bergen op Zoom ' Breda » uit de Ci^techisatiebus van Ds. Beeckman . * ' » » f Ds. Simon van der Aa Ginneken Hoeven. Kruisland Leur. ' Oosterhout !.!!!] Oudenbosch Rosendaal Nieuw Vossemeer Willemsstad ... !.... !!! \ DELFT. Door Ds. A. Drost Dz., van de Hulpvereenig. 4de kwartaal 1893. Door Bestuurders, van Mej. J. S » van Mej. P.v. K. van de i Centsvereenig. te Leiden. Uit de catechisatiebus van Ds. Drost Door het Negertje van Vrouw B Gift van B Pinkstercollecten. Hulpgen. Giften en Legaten. / 25,« 21,80 5,85 2,68 6,— 8,35 8,50 4,85 8,50 / 15,— 10,5, 2,50 25,100, 1,7,24 41,26 6,— 1,-

Sluiten