Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Xn. 1893 is lnsoJiomon:

Bij het Haagsche Comité: * " Uit Znid-Holland.

Jaarl. bijdragen. Giften. Den Haag f 154,50 Delft , door Dr. A.. Drost, Dz t 81,90 Leiden, door Mej. Prins van de Leidsche Vereeniging, waaronder ƒ 21,50 door studenten bijeengebracht , 115,30 Leiden , door Mej. Krappert - 1,75. Dordrecht , door Mej. Pijzei, van het Dames-Comité , 280,55 Gouda, door Ds. Ten Bosch, van het Dames-Comité , 122,50 Hei- en Boecop , door G. Brouwer „ 2,— Nieuwvcen bij Alphen , door Mej. Offerhaus n 0,75 Noordwijk-binnen , door Ds. Blaauw * 12,— Scheveningen> door Mej. van Heijningen 12,— Idem door Mevrouw Koch-Tilanus * 11,50 Idem, idem eene gift u 2,— Vlaardingen , door Ds. van 't Hooff, contributie en Pinkstercoll. „ 8,50 Idem, door Mevr. van Buuren van Heijst-Voogt # 22,50 Brielsch-Nieuwland , door Mej. Prins - Kikkert t 9,— Voorburg , door Mej. Koolemans Beijnen „ 8,— Vinnen , door Ds. Moorrees, uit een huisb. ƒ4,50 en giften ƒ2,50 , 7,— Schiedam , door de Heeren C. de Mooij en A. Poot u 14,50 Boskoop, door G. Uitbeijerse , G,— Oud-Beijerland , door N.N „ 2,50 Heinenoord, door N. N « 2,50 ƒ 883,25

voor de taak, die zij op zich namen, ondervinden menige teleurstelling, helaas! zoo menigmaal tengevolge van lauwheid en onverschilligheid.

Het Haagsche Comité betreurt het verlies van de gemeente Naaldwijk, en zoo gaat het ook elders.

Mevr. de Monchy te Rotterdam hoopt in ïriesland meerdere deelneming te zullen verkrijgen.

Het bestuur te Yelp betreurt het verlies van Mevr. AvelinghKreenen, die sedert de oprichting van de Kwartgulden-Vereeniging getoond heeft door ijver voor eene goede zaak veel te vermogen. Moge hare opvolgster hare voetstappen drukken en de niet onaanzienlijke som, ons jaarlijks uit Yelp gezonden, niet verminderen.

Met moed en in het geloof dus allen voortgegaan met onzen arbeid, hopende, dat weldra voor het onderhond der ProtestantschChristelijke scholen in de Minahassa een vaste grondslag van ruime inkomsten moge verkregen worden. In de Minahassa zelf wordt door de Inlandsche christenen veel gedaan voor het onderhoud van die scholen, üie medewerking moge hier te lande tot verdubbelden ijver aansporen !

Sluiten