Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

April 1894. M 4.

MAANDBERICHT

VAX HET

Noderlandsehe Zendelinggenootschap.

(Gesticht in 1797.)

96ste Jaargang.

INHOUD

1. Uit Madioen, (Java). — 2. Uit een schrijven van Br. Alb. C. Kruijt aan den oud-Director. — 3. Uit de aanteekeningen van den Inlandschen onderwijzer H. Pesik (vervolg). — 4. Br. en Zr. de Munnik. — 5. Meisjes kost- en dagschool, te Tomohon. — 6. Oproeping van kweekelingen. — 7. Lijst van Giften, enz.

1 Uit Madioen, (Java).

De Hesidentie Madioen ligt ten Westen van de Residentie Kediri en wordt ten Oosten begrensd door de Residentie Soerakarta (Solo). Tijdens Br. Poensen te Kediri was, bezocht hij geregeld de kleine gemeenten in Madioen. Sedert 1890 werd Br. Bieger met de zorg voor die gemeenten belast. Hij vestigde zich ter hoofdplaats Madioen en bezoekt van daar de gemeente te Ngoeloep, eene dessa meer Zuidelijk op een paar uren afstands van Pönörögö gelegen.

In onze Maandberichten No. 5 en 6 van 1893 gaven wij mededeelingen uit Br. Bieger's verslag over 1892. Thans willen wij een en ander uit het verslag over 1893 overnemen. Onze Broeder schrijft: "Van belangrijke vorderingen kan ik dit jaar niet getuigen. Helaas! tot mijn leedwezen. Zoo gaarne had ik goede uitkomsten gezien van het verstrekken van geneesmiddelen in het vorige jaar; meer kinderen in mijne school opgenomen; meer dank ontvangen. Doch van dit alles heb ik mij moeten spenen.

//Kon de Regeering er maar toe besluiten de zaak van het Christendom openlijk voor te staan? Onlangs zeide een Javaansch hoofd: // De vorsten op Java waren in den ouden tijd niet

Sluiten