Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toonen. Zoo gelukte liet mij haar aanvankelijk tot bedaren te brengen. Op aanraden van Sëmbri kwam na eenige dagen haar man terug en zei, dat het maar beter was weêr bij elkaar te komen. En de vrouw had er nu genoeg van, te meer daar zij zeer verlangde naar liare kinderen. Zij ging met haar man naar huis, onder de ernstigste vermaningen van mijn kant, dat als zij weêr begon, ik bewerken zou, dat zij in de gevangenis kwam en dus van hare kinderen gescheiden zou worden; ik zou daartoe het wapen, waarmee zij gedreigd had, bewaren. Tot heden gaat nu alles goed."

Het ware te wenschen, dat dergelijke tooneelen, ja veel ergere, zich niet in het beschaafde Europa voordeden en dat zij in allen gevalle door persoonlijke tusschenkomst konden beslecht worden. Men ziet intusschen, dat er voor den zendeling ook in huiselijke aangelegenheden altijd veel te doen blijft.

Bieger ging ook in dit jaar herhaaldelijk naar Solo, dat hij per spoorweg bereiken kan. Hij vond daar nog al ingang en mocht weer een viertal zoontjes van aanzienlijken ter opvoeding van daar mede nemen. Doch op Solo doen wij beter later opzettelijk terug te komen, wanneer Bieger van regeeringswege gunstig antwoord ontvangen heeft om daar openlijk zijn zendingwerk voort te zetten. Madioen blijft intusschen hem bijzonder aanbevolen. Moge hij daar zegen op zijn 1 arbeid ondervinden! Het zal nog lang duren' eer wij daar van bloeiende gemeenten zullen kunnen gewagen. Het zal zijn een zaaien in hope met vertrouwen, dat God den wasdom geve. Geduld en taaie volharding worden onzen Broeder toegebeden!

2. Uit een particulier schrijven van Br ALB. C. KRUIJT aan den oud-Director. (I)

Uwen laatsten brief ontving ik nog te Gorontalo met de boot, die ook de goeroes en de moerids uit de Minahassa aanbracht. (2) Ik had het toen zoo druk met het laden van de goederen in den schoener, dat ik niet anders dan eene briefkaart

(1) Dit schrijven ontvangen den lsten Maart j.1. is gedagteekend 22 Dec. 1893.

(2) Men wete, dat ook te Posso onderwijzers en kweekelingen uit de Minahassa zijn overgekomen. Zoo gaat meer en meer van daar medewerking uit. Wel opmerkelijk! Red.

Sluiten