Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeide haar, niet bang te zijn, omdat God alle dingen in Zijne hand heeft. De vrouw zeide, dat zij niet van God af wist.

26 Mei. Er is hier een blinde, met wien ik erg te doen lieb. De man heeft niet te eten, hij is al oud. Hij eet wat hij maar krijgen kan. Gisteren ging er een varken dood, het beest zag er akelig en mager uit. Niemand wilde het eten. De blinde vroeg echter of hij het mocht hebben. Hij moest zelf alles toebereiden; niemand die hem hielp. Zijne kinderen bekommeren zich niet om hem.

4. Van Br. de Munnik ontvingen wij een' brief van Perim. De reis was zeer voorspoedig; Zr. de Munnik leed zwaar aan zeeziekte. Volgens telegram kwam //de Bromo" reeds den 28 5tc " Februari te Batavia aan.

5. Meisjes kost- en dagschool te Tomohon.

De waarnemende Penningmeester, J. W. Roskes, Rotterdam Rottekade 59, herinnert, dat uiterste wilsbeschikkingen ten behoeve der school behooren gemaakt te worden onder den titel:

Vereeniging tot het onderhouden van eene kost- en dagschool voor dochters van hoofden en aanzienlijken in de Minahassa, te Rotterdam.

6. Oproeping van Kweekelingen.

.Bij den aanvang van den nieuwen cursus in September a. s. kunnen vier jongelieden tot een' proeftijd van één jaar worden opgenomen in het Zendelinghuis.

Daartoe zal in den loop der maand Juni een examen worden afgenomen. Tot dat onderzoek worden toegelaten zij, wier aanleg en krachten, naar bevoegde getuigenis, hoop geven, dat zij zich later als bekwame zendelingen uit een rein hart, uit eene goede conscientie en uit een ongeveinsd geloof aan den Heer zullen wijden. Voorts moeten de aspiranten eene goede gezondheid genieten, vrij van hinderlijke lichaamsgebreken en niet jonger dan 15 noch ouder dan 23 jaren zijn.

Bij het onderzoek moet blijken, dat zij minstens de kennis bezitten, die men bij wel onderwezen catechisanten en leerlingen eener lagere school veronderstellen mag.

De opleiding geschiedt geheel voor rekening van het Genootschap; waartegen echter voor den kweekeling, die willekeurig het Zendelinghuis verlaat, een bedrag van ƒ 600 voor ieder jaar van zijn verblijf aldaar, hetzij door hemzelven of door zijne ouders of voogden verschuldigd is.

De Zendeling-kvveekelingen worden, na opgeleid te zijn, in eene

Sluiten