Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan moet bij liet bouwen van woning en kerk de hulp van een' bouwkundige worden ingeroepen, zoo die in de buurt te vinden is. De kerk te Mödjö-warnö kwam op die wijze tot stand. Geschikte inlanders moeten tot het geveö van onderwijs opgeleid worden, gelijk zij nu op al}e onze zendingposten, onder leiding van den zendeling, werkzaam zijn.

Ook de verzorging der kranken kan hoogere eischen gaan stellen, van zulk eenen aard, dat eene bijzondere voorziening daarvan gevorderd wordt.

In zijne lezing «Over de beteekenis van de genees- en heelkunde in en voor onze zendingen," (1) zegt onze voormalige zendeling, Prof. Poensen: «De inlandsche bevolking, onder welke een zendeling zich vestigt, kent uit den aard der zaak geen andere geneeskundige behandeling van hare zieken, dan die voortvloeit uit eene hoogst oppervlakkige, veelal van bijgeloof uitgaande, waarneming van zeer, zeer weinig ontwikkelden, liet is eene nu eens overgeleverde, dan weder door het toeval ingegevene, ervaringswetenschap, met de slechtst mogelijke kennis van het verloop der ziekte (diagnose) en een gebruik van wat men noemt geneesmiddelen, van wier kracht of werking men niet het minste begrip heeft. (2) De geneesheer der Europeesclie maatschappij staat verre van die inlandsche wereld; zij kent hem niet. De door de Indische Begeering op verschillende plaatsen gevestigde, onder toezicht van Europeesclie geneeskundigen werkzame inlandsche docters, die volgens Europeesclie beginselen en methode eene practisch wetenschappelijke opleiding te Batavia ontvangen, zijn natuurlijk te gering in aantal om in de behoefte te voorzien, om niet te zeggen, dat ook hun, juist ten gevolge van die Europeesche opleiding, slechts een zeer matig, zoo al eenig, vertrouwen geschonken wordt. En zoo blijft die inlandsche wereld zich met haar eigen docters en docteressen behelpen, die geacht in het bezit van bovennatuurlijke krachten en wetenschap te zijn, de lijders behandelen door allerlei formules en bezweeringsmiddelen; of wel eene wrijving en knijping (massage) toepassen, die soms heilzaam, maar ook dikwijls verderfelijk, ja

(1) //Mededeelingen" Deel XXXVII p. 273.

(2) De belangstellende raadplege hierover wat Br. Kreemer schreef, onder het opschrift: //Hoede Javaan zijne zieken verzorgt"//Mededeelingen"D. 36(1892). Eed.

Sluiten