Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De zedelijk godsdienstige toestand is overal in dit ressort goed. Deze gemeenten kunnen in dit opzicht eene vergelijking met Hollandsche gemeenten doorstaan. Daarmede wordt niet beweerd, dat het hier heiligen zijn. Ook niet dat deze gemeenten zonder vlek of rimper zijn. Maar de gebreken en fouten zijn uitzonderingen. Van echtscheiding hoort men hoogst zelden, lïr zijn hier verscheidene gemeenten, waar geen enkel echtpaar gescheiden leeft. Ook begint het huiselijk leven zich meer en meer te ontwikkelen.

Vrouwen-vereenigingen vindt men te kakas, Passo, Penassen, Toulian, Kajoewatoe, Karor, Sombokej, Atep, Palamba, Talawatoe, Eemboken, Kasoeratan, Tompasso en Kanonang.

Over het geheel genomen ging het jaar 1893 kalm daar heen. Ondergeteekende mag zich verheugen in veel waardeering van zijn werk. Er is in dezen werkking opgewekt godsdienstig leven. Zelfs de vijanden van het Evangelie gaan ondanks zich zeiven mede. Openlijke tegenstand wordt nergens getoond, wel medewerking waar men het niet zoude verwachten.

4. Hoe Br. Alb. C. Kruijt de toestanden in Posso vond.

Volgens zijne belofte (zie Maandbericht No. 4, p. 59) schreef Br. Kruijt ons, hoe hij de toestanden vond na aankomst te Posso. Na in 't kort vermeld te hebben zijn vertrek van Gorontalo en zijne aankomst te Mapane, op korten afstand van Posso, schrijft hij verder:

//Den 27 sten December kwam de schoener te Posso aan, zoodat ik, na het Kerstfeest gezamenlijk te Mapane gevierd te hebben, het huis kon gaan in orde brengen. Op Oudejaarsdag, 's morgens bracht ik mijne vrouw en ons kind over, zoodat we het jaar '94 in ons nieuwe Vaderland konden beginnen.

//Zoodra de mare zich had verspreid, dat eene blanke dame en een blank kind zich te Mapane bevonden, kwamen velen aanloopen, om deze wonderen der Schepping te aanschouwen. Het zou mij te ver voeren, u al de opmerkingen, die gemaakt werden, mede te deelen. Trouwens, dit heeft ook geen nut. Alleen werd mij door dit. alles bewezen, dat het verblijf van mijne vrouw te Posso er zeker toe zal bijdragen om meer menschen bij mij aan huis te doen komen.

//Nadat ik twee dagen had besteed aan het op orde brengen van ons voorloopig huishouden en medegeholpen had bij het ontvangen der bezoeken, ging ik met de beide onderwijzers een kijkje nemen bij mijne Alfoersche vrienden in het Bovenland. Het. verwonderde mij ten hoogste, alle huizen door eene stevige omheining versterkt te zien; doch ik vond hierin tevens de bevestiging van de reeds ontvangen

Sluiten