Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zendeling en zijn gezin ontzaggelijk veraangenaamt, vooral in een land als 1'osso. Ik liet één bijgebouw als school bouwen, om althans aanstonds een stevig huis voor dat doel te hebben. Het gebouwtje geeft plaats voor 30 kinderen.

//Ook nog een woord van hartelijken dank voor de fraaie klok, die goed is overgekomen, maar nog niet hangt. Toen er eens een groot aantal Alfoeren bij mij verzameld waren, heb ik de klok door t man laten opnemen en haar geluid. Komisch was de verbazing, die dit krachtige, zuivere geluid op deze natuurkinderen maakte. Herhaalde malen losten de dragers elkaar af, om telkens op nieuw het gelui te kunnen hooren. Men weet thans algemeen met welk doel zij luiden zal.

//Hier te Posso heb ik met de onderwijzers alle gezinnen van nabij en van verre bezocht. Overal sprak ik ook over de te openen school; doch uit de antwoorden (velen gaven in het geheel geen antwoord), maak ik op, dat de leerlingen zich nog lang zullen laten wachten. Doch ook hierin op God vertrouwd!

//De tegenzin om over God te hooren spreken, waarover ik u meermalen schreef, bestaat nog steeds. Ik gevoel het (en enkele uitdrukkingen bevestigen dit gevoelen*), dat men nog steeds denkt, dat ik voor iets anders kom, dan voor het eigenlijk doel, hun geluk. ////Hoe kunt ge denken"", zoo zeg ik dan, ""dat ik meteen ander doel kom, dan om je goed te doen? Zou ik anders wel mij moe loopen om zieken te bezoeken en hun medicijnen te geven? Zou ik anders wel mijne vrouw en mijn kind hebben medegebracht?'" Dikwijls is dan nog op deze woorden een ongeloovig lachje het antwoord.

«Gij kunt u voorstellen, dat het met de voeding in een land als Posso nog dikwijls gebrekkig gaat. Nu eerst recht zegenen wij de uitvinding van de gecondenseerde melk, waarbij wij het geluk hebben, dat ons kind niet kieskeurig is. Dadelijk bij mijne aankomst alhier heb ik een groentetuintje aangelegd, en zaden geplant, waarvan velen reeds aardig zijn opgekomen. In dezen geldt het dus ook: alle begin is moeielijk; want als ons tuintje gelukt, zal ons eten ook beter worden. Wat onze huiselijke omstandigheden betreft, hebben wij dus niet anders, dan reden tot dank aau God.

"lederen morgen om half zeven houdt ik godsdienstoefening met de moerids, en met, de nieuwe week, wanneer de zaakjes wat op orde zijn, begin ik ook met de lessen om hen tot onderwijzers te bekwamen. De punten, die mij het geschiktst voorkomen tot plaatsing van onderwijzers zijn Panta, achter Mapane en Taliboi, in het Tomasasche, dat ik ook gedurende mijn eerste verblijf te Posso be-

Sluiten