Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

predikers te worden uitgezonden, zoodra daartoe door de Regeering gelegenheid werd open gesteld, besloten zij hunne ondersteuning aan die Vereeniging aan te bieden, als zij deze kweekelingen beschikbaar wilde stellen. 'Deze werd daartoe bereid bevonden.

Het is te hopen, dat deze zaak verder een gunstig verloop moge nemen. Zoo als gezegd, bestaat bij ons niet alleen gebrek aan geld, maar vooral ook aan personeel. Daaraan moet worden toegeschreven, dat wij niet mochten besluiten, onze hulp aan te bieden. Onze zendingen vorderen op den duur dringend voorziening, en verkrijgen meer en meer uitbreiding. (1) Het is onze hartelijke wensch, dat het gelukken moge de Zending Zuid-Celebes eerlang te openen.

6. Br. J. F. Niks.

Het, is bekend, dat deze Broeder, hulpprediker te Koepang op Timor belast werd met het toezicht op de gemeenten op het eiland Savoe tot dat daarin van onze zijde zal voorzien worden. Wij kunnen hier mededeelen, dat daarop, wellicht reeds in een volgend jaar uitzicht bestaat.

Aan Br. Niks was, blijkens vroegere ervaring, die taak uitstekend toevertrouwd, en nu schrijft hij ons, i. d. 5 Januari j.1. //Met leedwezen geef ik u kennis, dat de dokter mij uitdrukkelijk bevolen heeft rust te nemen. Daartoe gaf hij mij een geneeskundig certificaat voor een verlof naar Nederland voor den tijd van twee jaren. Met deze boot zend ik dit certificaat met een rekest aan Z.Exc. den Gouverneur-Generaal, zoodat ik in Mei aanstaande in het Vaderland kan zijn.

//Ik zal alles zooveel mogelijk regelen, zoodat er geen stoornis in den gang van zaken der zending op Savoe behoeft te komen.

//Br. Hiebink Booker zond ik ƒ 160 voor passage en twee maanden tractement van den nieuwen onderwijzer Johan Pantouw, die werkzaam zal gesteld worden aan de school te Seba. [k zond twee maanden tractement tot aankoop van de eerste levensbehoeften te Makassar. Zoodra Pantouw zijn werk aanvaard heeft, zal goeroe (onderwijzer) P. Lekahena verder als penoeloeng (voorganger) werkzaam zijn."

Br. Niks vertrouwt, dat het Kerkbestuur een' naburigen Hulpprediker met de zorg voor het toezicht op de gemeenten zal belasten.

Was onze Broeder reeds lijdende gedurende zijn jongste bezoek op Savoe, waartoe groote vermoeienissen bijdroegen (Zie ons Maand(1)

Daartoe behoort de uitzending van Dr. Bervoets, zie art. 1 van dit Maandbericht.

Sluiten