Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bericht No. 1 van dit jaar), wij hadden gehoopt, dat hij te Koepang herstel zou vinden. Tot ons innig leedwezen werden wij hierin teleurgesteld. God geve, dat de reis hem goed doe en dat hij hier te lande zijne gezondheid en kracht moge herwinnen.

7. Een gedenkwaardige zegen

In Maart j.1. werden wij diep getroffen door het bericht, dat ons Genootschap eene schenking te beurt was gevallen van ,/' 50,000 (vijftig duizend gulden) van de zijde van een 1 kort te voren overleden Vriend, die meermalen ons bedacht heeft, doch steeds verlangde, dat zijn naam niet openlijk vermeld zou worden. Wij moeten dit verlangen eerbiedigen, al zouden wij ook wenschen, dat die naam in de gedenkschriften van ons Genootschap kon worden opgeteekend. Toch zal de edelmoedige schenker als zoodanig iu dankbare herinnering blijven. Zoo ver wij weten, viel zulk eene schenking ons Genootschap nooit te beurt. Zij zal ons zeer ten goede komen, daar de uitgaven stijgen en de inkomsten daar mede geen gelijken tred houden.

8. Leden van het Hoofdbestuur en der vaste Commissies.

De leden van het Hoofdbestuur zijn: de BB. J. Craandijk, (Vice-Voorzitter) te Haarlem; H. L. Vinke, J. J. L. Luti, J La Verge, J. van der Veen, H. M. van Nes en J. W. Roskes, te Rotterdam; L. C. Schuller tot Peursum, P. D. Chantepie (le la Saussaye, P. J. Muller en J. Th. de Visser, te Amsterdam, E. A. Remy, teZutphen; B. Ch. Ledeboer, te Loenen a d Vecht; J. Offerhaus, te Leiden; A. Drost Dz. (Voorzitter) en C. Poensen, te Delft; A. J. Th. Jonker, te Dordrecht; C. O. G. de Ridder, te 's Gravenhage; "W. F. K. Klinkenberg, te Leeuwarden; G. van der Pot C.Wz., te Waddinxveen; G. H. Ledeboer (Thesaurier), G. J. Weijland (Directoi van het Zendelinghuis), J. C. Neurdenburg (Secretaris), te Rotterdam; Mr. O. J. H. Graaf van Limburg Stirum en P. A. Dijxhoorn, te 's Gravenhage, Eereleden.

De leden van het Hoofdbesluur te Rotterdam, met de leden te Delft en 's Gravenhage, vormen de Uitvoerende Commissie.

De Commissie van Financiën bestaat uit de volgende leden: de BB. J. La Verge, W. C. van der Horst en G. H. Ledeboer als Thesaurier.

De Commissie van beheer over het finantieèle (jedeelte der bepalingen op de Vensioenen der Zendelingweduwen bestaat uit: de BB. J. La Verge en G. H. Ledeboer.

Met het stellen der Maandberichten en de redactie der Mededeelingen belasten zich: de BB. J. C. Neurdenburg, G. K. Niemann, L. C. Schalier tot Peursum en J. Offerhaus.

De Commissie van onderzoek en toezicht op het Zendelinghuis bestaat uit: de BB. J. Craandijk (Voorzitter) te Haarlem, J. J. L. Luti, J. C. Neurdenburg, A. Drost Dz., te Delft, J. van der Veen, H. M. van Nes, J. W. Roskes (Secretaris) en de Director.

De Commissie voor de Oost-Indische talen bestaat uit: de BB. G. K. Niemann, J. W. Roskes en C. Poensen.

Sluiten