Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MINAHASSA. Door I)s. Verhoelï, collecte 7 September 1893 Door Br. Loawerier, Honorarium Zending Tijdschrift Holland. Catechisatiebas voor Savoe..., . .. . . Bijdragen voor Posso ......... .... . Collecte 22 Novemer '93 ... Giften 22/11 '98 C. en D. M. ƒ 10. J. W ƒ 1 PAHANG. Door Ds. v. Loon, Kerstcolleote ...... PASOEROEAN. Door Ds. Crebas, Oudejaarsavond-collecte . ... PEKAI.ONGAN en TEGAL. I oor Ds Israël, collecte PROBOLINGGO. 1 oor Ds. Rouwenhorst, Oudejaarsavond-collecte. ... Catechisatiebus . SALATIGA Door Ds. Bussingh de Yries, collecte SAMARANG. Door Br Hoezoo, giften en jaarlijksche bijdragen .. .. TER.NATE. Door Br. Schippers, Zondagschool (98 ete Rekening). AMSTERDAM Door den Heer C. G. Crone, Legaat van wylen den Heer Th Crone Van F. L. W. Gumkel DALFSEN. Door Ds. Verrijn Stuart deel Paaschcollecte. . DELFT. Door Ds. A. Drost Dz., van de Hulpvereenig. 1ste kwart. 1894. Gift van Mej. E. L. d F V\ed. K. voor Scheurpapier .. .. . . » - het lezen der Maandberichten Gecollecteerd in de Oude Kerk.. . DÏEVER. Door Ds, Bosman, nagekomen Gift. ... 's GRAVENHAGE. Van het Vrouwen Hulp-Zendelingenootschap 2 giften ontvangen door Mej. v. d. B .. GRONINGEN. Legaat van wijlen den Heer O. v. d. Pers Door den Heer R. v. Driessen, van de Zend. Comm. van den Kerkeraad der Hervormde Gemeente HUMMELO. Door Ds. Bloemers, bij aanneming van lidmaten KLOETINGE. Door Mr. C. de Witt Hamer, Goes, bydrage der Iv'ed. Herv. Gem 1894 ROTTERDAM Van wege Ds. Vinke bij den Heer Neurdenburg aan huis bezorgd .. . Door den Director ontvangen, voor de medische zending te Módjöwarnó, van Ds. W. Hoek te Brussel Van de Zondagschool »het Penningske". Van A. P. door l)s. ten Kate . Legaat van een goed vriend des Genootschaps . Door Ds. v. Nes, van C. B ... Door Ds. Vinke ... SCHARWOUDE (Afd. Ring van). Door Ds. A. J. Adriani: Dirkskom . . . Hugotoaurd. .... . ... Noord Scharwoude. iVarmcnhuizen ... Zuid Scharwoude VOLLENHOVE. Door Ds. V. Roos, bydrage uit de Zending-collecte der Ned. Herv. Gem '98 .. WOLTERSUM. Door Ds. Bange . Door denzelfden, van de Wed. v. D WIJCHEN en LEUR. Door Ds. A. Alberti, gecollecteerd tyj 't H. Avondmaal .. . ZUTPHEN. Door den Heer J. H. Kiesouw, Sinaandskaart. Mev. d. V. geb. A. / —,96, Wed. v. E. ƒ —,80, capsules van flesschen ƒ —,48, Hermiene K. J 2,88, Mevr. K. ƒ 4, kransje ƒ 1,38 Mevr. B. geb. K. ƒ 2,09. G S. C. H. ƒ 2, N N. / S, Mev. v. d. L. / —,60 oudpapier / ,50, kransje ƒ 2,81. Giften voor de Kweekschool en Scholen In de Minahassa. AMSTERDAM. Onder Letter L. ontvangen . . . Pinkster- Giften en collecten.I Legaten . / 17.— / 18,40 5,— 2,30 7,5 H 7,57 8,20 4,50 » 10,14 " 100,Mededeelingen

van wege het Nederlandsche Zendelinggenootschap.

Van dit tijdschrift is thans verschenen het 1ste stuk van den acht-eiidertigsten jaargang. — Prijs per jaargang van 4 stukken ƒ 2,40.

TE ROTTERDAM, bij M. WYT & ZONEN, Drukkers van het Nederlandsche Zendelinggenootschap.

Sluiten