Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfden avond al in ons eigen huis overnachten. De maaltijden zullen wij voorloopig te Mödjö-warnó gebruiken.

Den volgenden morgen gingen wij met vader Kruijt Módjö-warno rond. Wat voelden wij ons klein bij het grootsche werk, dat hier is tot stand gekomen! Alles overtrof verre mijne verwachting. Hoe meer wij te zien kregen, hoe kleiner wij ons zeiven begonnen te gevoelen. Het speet ons beiden zeer, dat wij van het Javaansch niets konden verstaan en nog niets tot de menschen konden spreken. Daardoor voelt men zich dubbel onbeholpen. Wij ontvangen nu beiden les van Br. A. Kruijt, en spoedig hopen wij zoo ver te zijn, dat wij iets verstaan kunnen en ons verstaanbaar znllen kunnen uitdrukken. Als ik er maar eerst iets van ken, dan heb ik in de school eene uitnemende gelegenheid mij verder te oefenen. In de school maakte het vierstemmig zingen een' goeden indruk. Er zullen in Holland niet veel scholen zijn waar het beter gaat.

's Avonds was er kerk. De opkomst was groot, zoodat het kerkgebouw bijna vol was. Van toespraak en gebed verstonden wij niets; maar dubbel aangenaam was het ons door de gemeente de welbekende melodiën van Psalm- en Gezangverzen te hooren aanheffen. Wij dankten voor ons zeiven en baden God, dat ik spoedig in de gelegenheid zou zijn om zelf het Evangelie aan de Javanen te verkondigen.

De eerste dagen hadden wij het druk met alles op te nemen, en toen het bericht kwam, dat ons goed te Soerabaja aangekomen was moesten wij daarheen om het in te klaren en meubelen te koopen. Gelukkig dat wij voorloopig nog meubelen mogen gebruiken van Br. Kruijt. Nu zijn wij druk bezig met ons huis op orde te maken. Over enkele dagen hoop ik mij dan geheel aan de studie en het werk te kunnen wijden. Met den dag wordt de lust daartoe grooter, en voel ik mij klein, als ik den geheelen omvang van het werk mij voor den geest haal. Met het oog op God, die zijne kracht ook in zwakken wil openbaren, ga ik met moed de toekomst tegen. Van Hem is mijne hulp. Eergisteren avond mochten wij met de gemeente hier het Avondmaal vieren. Ook daardoor voelen wij ons gesterkt tot onze taak. Er waren Donderdagavond 10 tafels en Vrijdagmorgen 6; ongeveer 280 menschen zaten aan. Ik brand van verlangen de Broeders Kruijt spoedig hulp te verleenen. Spoedig hoop ik u daarover het een en ander te kunnen mededeelen.

Sluiten