Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

October 1894. M 10.

MAANDBERICHT

van het

Nederlandsche Zendelinggenootschap.

(Gesticht in 1797.)

96 ste laargang.

INHOUD.

1. Inwijding van het Ziekenhuis voor Inlanders te Mödjö-warnó. (Verslag van de hand van Br. A. Kruijt ) — 2. Een feestdag, door Br. J. Louwerïer . — 3. Uit het verslag van de werkzaamheden der Vereeniging tot bevordering van de zendingzaak te Warnsveld, over het jaar 1893. — 4. Br. J. Kruijt. — 5. Postzegels. — 6. Lijst van Giften enz.

1. Inwijding van het Ziekenhuis voor Inlanders te Nlödjö-warno.

(Verslag van de hand van Br. A. Kruijt).

Hoewel de dagbladen reeds melding maakten van de plechtigheid, die liier den 6 den Juni j.1. plaats had, zoo nullen de vrienden der zending wel wat meer dienaangaande wenschen te vernemen, liet is mij dan ook eene aangename taak, het woord te richten tot zoovelen, die zoowel in Indië als in het Vaderland krachtig hebben medegewerkt, om dit Ziekenhuis tot stand te brengen. Moge het een middel worden in Gods hand, om velen te brengen tot de kennis der zaligheid in Christus Jezus, onzen Heer!

Laat mij eerst de vrienden eenigszins oriënteeren. Van het Noorden komende, vindt men rechts van den grooten weg op het zendingserf te Mödjö-warnö eerst de school voor ruim 480 leerlingen, dan het woonhuis van den zendeling, vervolgens de oude /'kamar obat" (medicijnkamer) en eindelijk de kerk. Aan gene zijde van den weg nu, bezit de missie ook nog een stuk bouwgrond, en daarop is het Ziekenhuis verrezen, recht tegenover de school.

Sluiten