Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menigte, wijzende op de liefde en de toewijding, waarmede hier een ieder, zonder onderscheid van godsdienst, geholpen werd.

De verschillende toespraken werden afgewisseld met driestemmig koorgezang, woorden van den Heer Poensen.

Den geheelen dag was het nu feest voor de Javanen, en den volgenden dag voor de schooljeugd. Dat dit nog al iets te beteekenen heeft, kan men zich denken, wanneer men weet, dat ruim 500 volwassenen en minstens evenveel kinderen onthaald zijn geworden op rijst met toespijs en koffie met gebak.

En nu zou ik mijne taak als afgeloopen kunnen beschouwen, wenschte ik niet enkele opmerkingen aan dit schrijven toe te voegen.

Uit het bovenstaande toch is genoegzaam gebleken, hoe groot de behoefte aan een Ziekenhuis alhier is, en ook, dat die behoefte algemeen erkend wordt. Van de bevolking hadden wij alle medewerking en hulp. Het vertrouwen in onze behandeling is groot, en wordt steeds grooter. Gebeurde liet vroeger meermalen, dat verpleegden wegliepen, nu is dit eene zeldzaamheid.

Inderdaad, daar zijn hier, door Gods genade, groote dingen geschied. Vergis ik mij niet, dan staan wij aan het begin van een nieuw tijdperk in de zending op Oost-Java, en wel een rijk gezegend tijdperk. Ik verwacht wel geen overgangen bij duizenden, maar toch op deze wijze kan het goede zaad komen, daar, waar het anders menschelijkerwijze nooit komen zou, en het vindt allicht een' beter toebereiden bodem.

Daar is nog iets: In den loop van het vorige jaar bood zich de Heer, Med. Dr. Bervoets aan, om als zendeling-arts te worden uitgezonden naar Modjö-warnö en daar te worden geplaatst aan het hoofd der ziekeninriehting. Bestuurders van het Nederlandsche Zendelinggenootschap hebben dat aanbod aangenomen, en daarmede de geheele verantwoordelijkheid voor dit werk. De iinanciëele last echter, die door de uitzending van een' zendeling-arts op 's Genootschaps schouders komt te rasten, is groot. Nochtans wij weten, dat de medische zending rekenen kan op de hulp van velen. Mogen ons dan ook de gaven inildelijk toevloeien. Zij, die ons lvulpe wenschen te bieden verzoeken wij hunne gaven te zenden naar Modjö-warnö

Sluiten