Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij gevoelde steeds meer dat het zoo niet kon blijven, dat hij moest uitzien naar eene levensgezellin, bereid de zorgen met hem te deelen. Zijne gedachten gingen uit naar eene nicht van zijne overledene Dina, Mej. üina Guittart, en het was hem eene verademing toen hem van deze een brief gewerd, waarin zij zich bereid verklaarde, hem hare hand te geven en in den geest van de overledene met hem op Savoe werkzaam te zijn. Bestuurders hiervan onderricht, gaven Wijngaarden verlof naar Mödjö-warnö te gaan; daar zou dan het huwelijk voltrokken worden. Zoo geschiedde het: Wijngaarden werd met Mej. Guittart den 10' len November 1893 in den echt verbonden. Doch intusschen waren de toestanden veranderd. Wijngaarden zou naar Deli gaan.

Het is hier niet ter plaatse uit een te zetten wat Bestuurders tot dien maatregel bewoog; elders is dit gedaan. (1) Wijngaarden was diep getroffen bij het ontvangen van het eerste bericht; maar zag toch in, dat de nood hem was opgelegd. Van zijne gemeenteleden ontving hij dringend aanzoek hen niet te verlaten. De Kerkeraad der gemeente te Seba richtte een dringend schrijven tot Bestuurders. (2) Dezen, hoe zeer ook begaan met de gemeenten op Savoe, konden niet op hun besluit terugkomen. En Wijngaarden schreef hun in dato 22 Augustus: wik zie er niet tegen op een nieuw werk te beginnen, ik ben nog jong, frisch en vol moed. Wanneer wij in den weg des Heeren zijn, welaan laat het dan geschieden. Maar Savoe en zijne bewoners zijn mij lief, zoowel heidenen als christenen. Ik deelde in hun lief en leed; zij deelden in het mijne, en daardoor wordt men aan elkaar gehecht."

Het optreden van Wijngaarden in Deli vordert afzonderlijke behandeling, waartoe wij bereid zijn na ontvangst van te wachten brieven. Intusschen is den getrouwen lezer onzer Maandberichten van 1893/91 reeds veel daarvan bekend.

Met ons zullen zij zeggen : Moest die getrouwe arbeider zoo op eens aan zijn werk onttrokken worden? Maar immers het was de Heer, die hem opriep. Gods wegen zijn niet de onze.

(1) Zie o.a. Maandbericht 1892, No. 12. (2) Zie dit in zoo even aangehaald Maandbericht.

Sluiten