Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te vertrekken met bestemming naar Java, om daar aan Br. IIoezoo te Samarang te worden toegevoegd.

Na ernstig beraad werd besloten 15r. Joustra voor te stellen de plaats van Br. Wijngaarden te gaan vervullen. Onder diepen indruk van liet gewicht der zaak verklaarde Joustra zich daartoe bereid. Bestuurders lieten het hem niet ontbreken aan aanwijzingen en raadgeving, en zoo zal dan, als God het wil, het werk van onzen onvergetelijkeu Wijngaarden door dezen Broeder worden opgevat en voortgezet.

Onze God en Yader bekwame daartoe dezen jeugdigen zendeling, die zijne taak met opzien tot Hem zal aanvaarden! Gods zegen verbeiden wij! Hem zij de zaak eerbiedig opgedragen!

4. De Meisjeskostschool te Tomohon (Nlinahassa).

Mocht de rekening voor deze school in 1893 sluiten met een voordeelig saldo, het jaar 1894 zal, door de uitzending van den Directeur A. Limburg (zie Maandber. n°. 7), een groot tekort aanwijzen.

Het gaat goed met de school. Volgens het jongste bericht, bedraagt het getal internen 22 , dat der externen 6. Och, dat door veler bijdragen, nog in de laatste maanden van liet jaar, het te wachten tekort niet al te groot zij! - De vorige penningmeester, wijlen Ds. Francken, ontving verleden jaar onder de giften eene van ƒ 1000,—; op zulk eene durf ik niet hopen. Of kleinere mij verblijden zullen? God geve hier en daar ten behoeve onzer school eene goede gedachte in het hart!

De Penningmeester a. i., J. W. EOSKES.

Botterdam, Hechter Bottekade 59.

Sluiten