Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vreugde aan onze eenzame eilandbewoners, die zich dan reeds van te voren verblijden over de berichten, die zij uit het vaderland zullen ontvangen. De "Tambora" bracht echter thans gansch iets anders; zij bracht het nieuwe huis voor den zendeling, dat zoo spoedig mogelijk moest gelost worden. De aannemer had met de verzending niet kunnen wachten, tot Br. Letteboer gereed was voor de ontvangst, en nu het er eenmaal was, diende het te worden binnengehaald. Maar dat was geen gemakkelijke taak! Daar de boot niet aan land kon komen, werd het houtwerk in kleine bootjes geladen, die echter door de sterke branding onmogelijk heen konden. Binnen weinige oogenblikken dreef het nieuwe huis van den zendeling dan ook in honderd stukken op de wateren, en slechts eenige schoolkinderen, de goeroes en een paar vrouwen staken de handen uit om Br. Letteboer te helpen al de stukken op te visschen. De radja was afwezig, en zijne onderdanen maakten gebruik van de tijdelijke regeeringloosheid om rustig toe te zien. Toen de pandita echter zelf het voorbeeld gaf, werden de anderen beschaamd en bleven niet langer werkeloos. Nu was al het houtwerk wel op het strand, maar het moest een half uur verder gebracht worden: wie zou het doen ? Br. Letteboer verzocht de christenen des Zondags in de kerk om te helpen, doch te vergeefs, ten minste aanvankelijk. Eene was er echter onder zijn gehoor, die getroffen was, de vrouw nam. van de den radja; en toen de vorstin zich niet te aanzienlijk rekende om zelf het hout te dragen, terwijl de zendeling tevens dreigde met de wraak van den vorst, kwamen eindelijk allen helpen, zoodat binnen weinige dagen het geheele huis geborgen was. Eerst in Maart of April kan echter met het bouwen begonnen worden.

Wij hebben dit voorval uitvoerig medegedeeld, om een kijkje te geven op het leven van onzen zendeling; het is zoo goed voor ons om te weten, hoe ook de kleine dingen van het leven soms groote moeilijkheden voor hem medebrengen, zoodat wij eenigszins leeren waardeeren, wat er noodig is om zich aan dezen arbeid te 'wijden.

Misschien teu gevolge der inspanning werd Br. Letteboer zwaar ziek; hoe verblijdde hem toen het bezoek van Br. Niks,

Sluiten