Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die op reis was naar Timor! Door deze ziekte werd de tweede bezoekreis uitgesteld; gelukkig kon zij op 11 October aanvangen, thans te Mania. De toestanden in de verschillende gemeenten waren echter sinds het eerste bezoek volstrekt niet verbeterd.

Neen, het ziet er op Savoe met zijn 4000 christenen onder 13000 heidenen lang niet rooskleurig uit, en onze Broeder zal veel wijsheid noodig hebben om alles te regelen en op orde te brengen. Reeds heeft hij besloten om Lobo naar Liaai te zenden, en Suisa op Seba werkzaam te stellen tot het bijhouden der boeken en het vervangen van den Pandita, als deze door ongesteldheid mocht verhinderd zijn zelf zijn werk te doen. Zuster Letteboeh , is met zes meisjes uit de hoogste klasse een naaischool begonnen, die veel belooft voor de toekomst. Maar reeds dreigt een nieuwe moeielijkheid: goeroe Pantouw , die het meeste werk deed, klaagt over ziekte van zich zelf en van zijn echtgenoote en spreekt over vertrekken. Zoo zouden de toch reeds zoo geringe hulpkrachten nog minder worden! Wij kunnen het begrijpen, dat Br. Letteboeb er telkens op aandringt om hem meer goeroes te zenden, maar .... meer goeroes kosten meer geld, en onze lezers weten, hoe het met onze kas gesteld is!

Is het toch niet treurig, dat ter wille van het geld de loop des Evangelies zou gestuit worden? Wat wij nu van Savoe hebben gehoord, bewijst het ten duidelijkste, hoe zulk een gemeente, die 4 jaar lang zonder zendeling is, ten slotte geheel verwildert - het teekent, dat van de 92 kinderen, door Br. Letteboek gedoopt, 52, dus meer dan de helft, buiten huwelijk geboren zijn en niet dan met de grootste moeite weder in het rechte spoor is terug te leiden.

God zegene onzen Br. en onze Zr. daar ginds! Het is een moeilijk werk, dat hun in de handen is gegeven; maar het is ook eene heerlijke taak, die hun is toevertrouwd. Mogen zij steeds kracht zoeken en vinden bij Hem, in wiens dienst zij staan, Wien ook Savoe toebehoort! Kracht, die hen staande houdt onder alle teleurstellingen, en die hen vervult met blijde hoop voor de toekomst! Zij kunnen er zeker van zijn, dat hun arbeid met hartelijke belangstelling gevolgd wordt door

Sluiten