Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arme broeders gaven wel geen geld, maar hunne ruggen, en hunne beenen en hnnne handen!

En na enkele maanden werd ik uitgenoodigd de kerk te komen inwijden. En dat deed ik 20 Augustus a. p. met een bewogen gemoed. En ik mocht niet alleen over dat gebouw Gods zegen inroepen, maar ik mocht ook aan 25 volwassenen na belijdenis des geloofs en 15 kinderen den doop toe dienen. Ziet, broeders dat zijn de hoogtijden in de zending!

En nu heb ik heel wat medegedeeld van het werk der broeders, maar van dat der zusters in de gemeente nog maar weinig, en toch houd ik 't er voor dat we in de zending heel wat aan de vrouwkens te danken hebben. Het is toch een feit, dat daar waar in een gezin de vrouw goed is, er van de kinderen iets goeds terecht komt, en ik meen te mogen beweren, - al kan ik die bewering ook niet met cijfers staven - dat wij op Java voor de Evangelisatie minstens evenveel aan de Javaansche vrouw als aan den man te danken hebben.

Voor Mödjö-warnö althans is de uitmuntende vrouwelijke leiding door de jaren heen bij uitstek zegenrijk geweest. Ik noemde u reeds de naaischool te Mlaten. Twee gewezen leerlingen van mijne vrouw, openden te Kerto-rëdjö eene naaischool. Beide scholen bloeien. Verschillende naaischolen, voor ineeren minder gevordenden te Mödjo-warnó, thans onder leiding van mijne zuster, bloeien. Daar is onder de vrouwelijke jeugd een lust en opgewektheid om te leeren, die ongetwijfeld de heerlijkste vruchten zal afwerpen. Deze meisjes - ook geestelijk goed onderlegd, - groeien op tot degelijke huisvrouwen, die het geleerde ook toepassen in hare gezinnen.

En sprekende over den arbeid der vrouw, wil ik een zeer belangrijk deel daarvan niet vergeten, n.1. het werk van Zuster Bervoets . Zij toch is het die haar man niet alleen krachtdadig steunt bij de behandeling en verpleging van zieken, maar die ook meisjes, dochters van Christen-Ja vanen, helpt opleiden tot verpleegster. En hiermede is practisch, - en laat ik er onmiddellijk bijvoegen - op de minst kostbare wijze, de kwestie van diakonessenarbeid voor Inlanders, ik herhaal voor Inlanders, opgelost.

Ik vrees, dat ik reeds te veel van uw tijd en uw geduld geeischt heb. Ik vertrouw echter, dat ik u de overtuiging heb

Sluiten